Vyhľadávanie

Mercedes-Benz Financial Services
Produkty
Fyzické osoby – nepodnikatelia (spotrebitelia)

V súvislosti s novým zákonom číslo 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov platným od 11.6.2010 (súčasťou sú aj finančné leasingy pre spotrebiteľov*– fyzické osoby, ktorý vymedzil nové povinnosti pre našu spoločnosť a všetky finančné inštitúcie poskytujúce spotrebiteľské úvery (povinnosti sú definované v §7**) požadujeme o dokladovanie jedného z nasledovných podkladov :

 • Kópia občianskeho preukazu/u cudzincov kópia platného povolenia k pobytu a kópia druhého dokladu totožnosti (vodičský preukaz, pas, rodný list, a pod.)
 • Formulár Žiadosť o poskytnutie spotrebiteľského úveru pre fyzické osoby nepodnikateľov
 • Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní a príjme nie staršie ako 1 mesiac a/alebo
 • Výplatná páska za posledné 1 až 3 mesiace a/alebo
 • Rozhodnutie o priznanom dôchodku a/alebo
 • Rozhodnutie o priznaní rodičovského príspevku alebo iného pravidelne vyplácaného štátneho príspevku (napr. opatrovateľský, prídavok na dieťa a iné) a/alebo
 • Výpisy z účtu za posledné 1 až 3 mesiace, kde sú zjavné deklarované príjmy žiadateľa a/alebo
 • Iné dokumenty preukazujúce príjmy žiadateľa (napr. daňové priznanie, ročné zúčtovanie príjmov, dohodu o ukončení/predčasnom ukončení zmluvného záväzku a pod.)

Podrobné informácie získate u predajcu vozidla alebo leasingového poradcu.

  Finančný leasing

  Finančný leasing (FL) je jeden z možných finančných produktov pre prípad, že sa po ukončení leasingové zmluvy chcete stať vlastníkom vozidla. FL je určený hlavne na financovanie osobných a úžitkových vozidiel. Produkt je možné vždy doplniť o veľmi výhodné poistenie.

   Úverové financovanie

   Pokiaľ máte záujem o flexibilnú dobu financovania, môžete využiť úverové financovanie. Uzatvorenie zmluvy je rovnako rýchle a jednoduché ako u finančného leasingu. Aj v prípade financovania formou úveru ponúkame výhodné podmienky (úrok, poistenie). Okrem formy nadobudnutia vlastníctva sa úver od FL odlišuje zaistením – súčasťou zmluvy o úvere je Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva.
   Úverové financovanie je veľmi výhodné pre neplatcov DPH z dôvodu, že úrok z úveru je od DPH oslobodený neplatca DPH tak uhradí DPH len z ceny vozidla a nie z finančnej služby - úroku.

    Operatívny lízing

    Operatívny leasing (OL) je moderný a veľmi rozšírený produkt. Doba trvania leasingovej zmluvy je zvolená zo strany nájomcu, a je v podstate ľubovolná. Pri uzatvorení zmluvy je zmluvne dohodnuté predpokladané kilometrové zaťaženie vozidla, nájomné a služby zahrnuté v nájme a ostatné podmienky zmluvy. Po ukončení zmluvne stanovenej doby nájmu sa vozidlo vráti predajcovi a Vy si môžete opäť prenajať nové. Ďalšou výhodou OL je taktiež odstránenie rizík spojených s vlastníctvom vozidla a poklesu jeho trhovej hodnoty. Rýchla obnova vozidla umožňuje splnenie najprísnejších bezpečnostných, technických a ekologických nárokov.

    Okrem dane z motorových vozidiel a poistenia je do nájmu možné zahrnúť širokú ponuku servisných a iných služieb, takže sa nebudete musieť obávať akýchkoľvek neočakávaných dodatočných nákladov spojených s prevádzkou financovaného vozidla. V priebehu zmluvy z ceny predmetu financovania zaplatíte iba to, čo „odjazdíte“.

     Odporučiť stránku