Vyhľadávanie

Mercedes-Benz Financial Services
Všeobecné informácie o financovaní
Doklady a formuláre

Podnikatelia - Právnické osoby (a.s., s.r.o., v.o.s., družstvo, atď.)

 • kópia platného výpisu z obchodného registra (nie staršia ako 3 mesiace)
 • kópia osvedčenia o pridelení DIČ (u platcu DPH)
 • kópia občianskeho preukazu osoby podpisujúcej zmluvu (po udelení súhlasu poskytovateľa OP)
 • účtovná uzávierka za posledný rok + predbežná uzávierku za bežný rok; účtovná uzávierka = súvaha a výkaz ziskov a strát na štandardných formulároch alebo kompletná výročná správa
 • bankové informácie, pokiaľ spoločnosť čerpá bankový úver, alebo pokiaľ by sa jednalo o obchod väčšieho objemu
 • telefónne a faxové spojenie
 • stručný podnikateľský zámer u začínajúcich spoločností

Podnikatelia - Fyzické osoby (živnostníci, slobodné povolania, združenia fyzických osôb, atď.)

 • kópie živnostenského listu alebo koncesnej listiny alebo doklad o pridelení IČO, príp.. iný platný doklad o registrác1
 • kópia osvedčenia o pridelení DIČ (u platcu DPH)
 • kópia občianskeho preukazu osoby podpisujúcej zmluvu (po udelení súhlasu poskytovateľa OP)
 • pri jednoduchom účtovníctve: priznanie k dani z príjmu za posledný rok + výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch za bežný rok
 • pri podvojnom účtovníctve: priznanie k dani z príjmu za posledný rok + účtovná uzávierku (t.z. súvaha a výkaz ziskov a strát na štandardných formulároch)
 • bankové informácie, pokiaľ spoločnosť čerpá bankový úver, alebo pokiaľ by sa jednalo o obchod väčšieho objemu
 • telefónne a faxové spojenie
 • stručný podnikateľský zámer u začínajúcich spoločností

Fyzické osoby – nepodnikatelia (spotrebitelia)

 • Kópia občianskeho preukazu / u cudzincov kópia platného povolenia k pobytu + kópia druhého dokladu totožnosti (vodičský preukaz, pas, rodný list, apod.)
 • Formulár Žiadosť o poskytnutie spotrebiteľského úveru pre fyzické osoby nepodnikateľov
 • Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní a príjme nie staršie ako 1 mesiac a/alebo
 • Výplatná páska za posledné 1 až 3 mesiace a/alebo
 • Rozhodnutie o priznanom dôchodku a/alebo
 • Rozhodnutie o priznaní rodičovského príspevku alebo iného pravidelne vyplácaného štátneho príspevku (napr. opatrovateľský, prídavok na dieťa a iné) a/alebo
 • Výpisy z účtu za posledné 1 až 3 mesiace, kde sú zjavné deklarované príjmy žiadateľa a/alebo
 • Iné dokumenty preukazujúce príjmy žiadateľa (napr. daňové priznanie, ročné zúčtovanie príjmov, dohodu o ukončení/predčasnom ukončení zmluvného záväzku a pod.)

Odporučiť stránku