Vyhľadávanie

Mercedes-Benz Financial Services
Všeobecné informácie o financovaní
Postupy

Ponuka financovania a ostatných služieb

Uzatvorenie leasingovej alebo úverovej zmluvy

Leasingovú alebo úverovú zmluvu s MBFS možno uzavrieť veľmi ľahko a rýchle v sídle MBFS alebo u predajcu vozidla. Potrebné doklady sa líšia podľa toho, či zmluvu uzatvárate ako

Podnikateľ – právnická osoba
Podnikateľ – fyzická osoba
Súkromná osoba

V prípade, že máme k dispozícii všetky potrebné doklady a informácie, je možné zmluvu spravidla vyhotoviť za dobu 30 minút až 24 hodín.

  Riadne ukončenie zmluvy

  Proces ukončenia zmluvy je potrebné zahájiť skôr než uplynie predpokladaná doba trvania zmluvy. Preto od nás v predstihu (dva mesiace pred dátumom plánovaného konca zmluvy) obdržíte Oznámenie o riadnom ukončení zmluvy, kde budete oboznámení s ďalšími procesnými krokmi, ktoré ste povinný vykonať ešte pred ukončením zmluvy. Po uplynutí doby financovania a po zaplatení poslednej splátky (spolu s prípadnými nedoplatkami) môžeme pristúpiť k riadnemu ukončeniu zmluvy.

   Predčasné ukončenie zmluvy

   Cieľom MBFS je mať spokojných zákazníkov, ktorí sa na nás budú znovu obracať v otázkach financovania a prenájmu vozidiel. Preto sa snažíme vyjsť našim zákazníkom v ústrety pri riešení akéhokoľvek problému a umožniť tak úspešné zavŕšenie zmluvného vzťahu riadnym ukončením. V prípade okolností vyžadujúcich ukončenie zmluvy pred zmluvným koncom, sa postaráme aj o predčasné ukončenie. Takáto situácia nastáva napríklad pri:

   • uzatvorení dohody o predčasnom ukončení zmluvy na základe žiadosti zákazníka,
   • zániku predmetu leasingu - vozidlo je preukázateľne úplne zničené pri havárii, alebo bolo odcudzené,
   • zániku právnickej osoby bez právneho nástupcu,
   • výpadku v platobnej morálke zákazníka, ktorý nie je schopný naďalej plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy (úplný prehľad dôvodov možného predčasného ukončenia zmluvy je uvedený vo všeobecných podmienkach spoločnosti MBFS).

   Ak Vám vzniknú finančné problémy majúce vplyv na plynulé úhrady zmluvne dohodnutých splátok, ktoré znemožnia pokračovanie uzatvorenej zmluvy, radi by sme Vás požiadali o včasné kontaktovanie Vášho leasingového poradcu, prípadne predajcu vozidla. Spoločne tak nájdeme najvhodnejšie riešenie situácie, a to prostredníctvom reštrukturalizácie splátkového kalendára, zmenou nájomcu, prípadne iným spôsobom minimalizujúcim ďalšie náklady spojené s riadnym alebo predčasným ukončením zmluvy.

    Postup pri likvidácii poistných udalostí

    V prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia vozidla je pre bezproblémový priebeh likvidácie poistnej udalosti potrebné:

    • zaistiť vyšetrenie udalosti Políciou Slovenskej republiky, pokiaľ to vyžadujú príslušné právne predpisy, príp. polícia cudzieho štátu, pokiaľ sa škodová udalosť stala na území cudzieho štátu (krádež, parciálna alebo totálna škoda),
    • oznámiť poistnú udalosť na najbližšom zastúpení príslušnej poisťovne, v ktorej je predmet poistený (krádež, parciálna alebo totálna škoda),
    • zaistiť prehliadku vozidla likvidátorom a postupovať podľa jeho inštrukcií (parciálna alebo totálna škoda),
    • zaistiť opravu vozidla v autorizovanom servise (parciálna škoda),
    • oznámiť udalosť MBFS a písomne požiadať o uvoľnenie poistného plnenia na základe hlásenia poistnej udalosti (krádež, parciálna alebo totálna škoda).

    Odporučiť stránku