Vyhľadávanie

Mercedes-Benz Financial Services
Ochrana osobných údajov

Informácie podľa § 15 „Získavanie osobných údajov“ zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon o OOÚ)

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o. so sídlom Tuhovská 11, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 728 116, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu I, oddiel: Sro, vložka č.: 15594/B (ďalej aj „MBFS“).

  Sprostredkovateľ:

  Spoločnosť MBFS poverila spracúvaním osobných údajov týchto sprostredkovateľov:

  • AUKČNÉ CENTRUM s. r. o., Triblavinská 3191, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
  • EXPERT GROUP, k.s., Kominárska 2-4, 931 04 Bratislava
  • IFICON GmbH, Amselweg 6, 730 61, Ebersbach, Nemecká spolková republika
  • Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o., Daimlerova 2, 149 45 Praha 4 – Chodov, Česká republika
  • LEAS.SK, s.r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, Slovenská republika
  • BMB Leitner,k.s., Zámocká 32, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
  • Ernst & Young, k.s., Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
  • KPMG Slovensko spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
  • EVOL, s.r.o., Kubínska 2041/39, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
  • OVER-LEASE, s.r.o., Exnárova 1, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
  • Ing. Ladislav Bedecs, evidenčné číslo 910179, Kapitánova 22/9, 945 01 Komárno, Slovenská republika
  • IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
  • management consult Dr. Eisele & Dr. Noll GmbH, Am Oberen Luisenpark 15, 68165 Mannheim, Nemecká spolková republika
  • FORSAJT, s.r.o., Jána Smreka 6164/1, 814 08 Bratislava, Slovenská republika
  • Non Banking Credit Bureau, ZZPO, Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
  • VAMAS - SK,s.r.o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
  • Daimler Financial Services AG, Siemensstrasse 7, 70469 Stuttgart, Nemecká spolková republika
  • Mercedes-Benz Leasing GmBH, Siemensstrasse 7, 70469 Stuttgart, Nemecká spolková republika
  • Mercedes-Benz Bank AG, Siemensstrasse 7, 70469 Stuttgart, Nemecká spolková republika
  • Mercedes-Benz Bank Service Center GmbH, Otto-Braun-Strasse 78, 10249 Berlín, Nemecká spolková republika

  Účel spracúvania osobných údajov:

  MBFS spracúva osobné údaje za účelom:

  a) plnenia obchodnej zmluvy alebo rokovaní o jej zmene zmluvy alebo predzmluvných vzťahoch súvisiacich s obchodnou zmluvou (vrátane rozhodnutia dotknutej osoby uzavrieť obchodnú zmluvu a splnenia jeho povinností vyplývajúcich mu zo všeobecne záväzných právnych predpisov);
  b) riadneho výkonu práv a povinností vyplývajúcich z obchodnej zmluvy alebo zo zabezpečovacích zmlúv alebo zo zmlúv s niektorou z týchto zmlúv súvisiacich, správy týchto zmlúv, ako aj uplatnenia všetkých nárokov MBFS vyplývajúcich z akejkoľvek z týchto zmlúv alebo s akoukoľvek z týchto zmlúv súvisiacich;
  c) ochrany práv a oprávnených záujmov MBFS a tretích osôb (t.j. najmä uplatnenia všetkých nárokov MBFS vyplývajúcich zo zmlúv uvedených v písm. b) tohto bodu, a to súdnou aj mimosúdnou cestou); a
  d) výkonu práv a povinností MBFS alebo dotknutej osoby súvisiacich s havarijným poistením predmetu financovania, poistením zodpovednosti alebo poistením schopnosti splácať;
  e) plnenie povinností MBFS vyplývajúcich mu zo všeobecne záväzných právnych predpisov priamo alebo nepriamo súvisiacich so zmluvami uvedenými písm. b) tohto bodu (napr. daňové predpisy, účtovné prepisy, správa registratúry);
  f) umožnenia kontroly zo strany akejkoľvek osoby, ktorá má majetkový podiel v MBFS alebo ktorá je s MBFS majetkovo priamo alebo nepriamo prepojená;
  g) marketingu.

  Za obchodnú zmluva v zmysle tohto bodu sa považuje Zmluva o finančnom/operatívnom leasingu uzatvorená medzi MBFS ako prenajímateľom a dotknutou osobou ako nájomcom, resp. Úverová zmluva uzatvorená medzi MBFS ako veriteľom a dotknutou osobou ako dlžníkom.

   Rozsah spracúvaných osobných údajov:

   a) identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby, a to najmä jeho titulu, mena, priezviska, rodného čísla, dátumu narodenia, štátnej príslušnosti, druhu a čísiel dokladov totožnosti a iných úradných dokladov (vrátane orgánu, ktorý ich vydal, dátumu ich vydania a platnosti), adresy trvalého bydliska, adresy prechodného bydliska, okresu a miesta narodenia, telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty;

   b) osobné údaje týkajúce sa majetkových pomerov dotknutej osoby, najmä údajov o jeho majetku a príjmoch, záväzkov, údajov o jeho zamestnaní, povolaní alebo podnikateľskej činnosti, plnení jeho záväzkov voči tretím osobám, počte členov jeho domácnosti, vyživovaných osobách a o bankovom účte dotknutej osoby;

   c) akékoľvek už zverejnené údaje týkajúce sa dotknutej osoby, jeho majetku alebo záväzkov;

   d) akékoľvek osobné údaje dotknutej osoby uvedené v akomkoľvek dokumente, doklade alebo inom súbore informácii, odovzdané alebo predložené MBFS dotknutou osobou alebo niektorou z osôb uvedenou v časti „Tretie strany/príjemcovia“ alebo inou osobou alebo inak poskytnuté MBFS v súvislosti s obchodnou zmluvou alebo akoukoľvek zabezpečovacou zmluvou.

    Doplňujúce informácie

    Oprávnené osoby:

    MBFS získava osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom oprávnených osôb (tak ako sú tieto definované v Zákone o OOÚ), ktorých totožnosť a príslušnosť k MBFS je možné si overiť na základe písomnej žiadosti na adrese Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o., Tuhovská 11, 831 07 Bratislava.

     Doba spracúvania osobných údajov

     Súhlasy na spracovanie osobných údajov udelené v obchodnej zmluve platia po celú dobu platnosti obchodnej zmluvy a zabezpečovacích zmlúv a ďalších desať rokov po zániku posledného záväzku z obchodnej zmluvy alebo zo zabezpečovacích zmlúv (podľa toho, ktorý zanikne neskôr).

      Právny základ spracúvania osobných údajov

      Povinnosť dotknutej osoby poskytnúť MBFS svoje osobné údaje ukladajú najmä tieto zákony:

      1. Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
      2. Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
      3. Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve - v prípade, ak MBFS konalo pri uzavretí obchodnej zmluvy v súvislosti s havarijným poistením predmetu financovania alebo poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú predmetom financovania ako finančný agent; a
      4. Povinnosť poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby v určenom rozsahu môže byť uložená aj na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo iných osobitných zákonov.

      V prípade odmietnutia dotknutej osoby poskytnúť MBFS svoje osobné údaje, ak takúto povinnosť priamo ukladá priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo iné osobitné zákony je MBFS oprávnená odmietnuť uzatvoriť obchodnú zmluvu.

      Ak MBFS koná ako finančný agent podľa Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v prípade jednania o uzatvorení havarijného poistenia predmetu financovania alebo poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú predmetom financovania je MBFS takisto oprávnená odmietnuť uzatvorenie takejto zmluvy.

      Ak povinnosť dotknutej osoby poskytnúť MBFS osobné údaje neukladá priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo iné osobitné zákony, poskytuje dotknutá osoba MBFS osobné údaje dobrovoľne.

       Tretie strany/príjemcovia

       Dotknutá osoba podpisom súhlasu na spracovanie osobných údajov udeľuje MBFS súhlas, aby osobné údaje v rozsahu definovanom v časti „Rozsah spracúvaných osobných údajov“ za účelom definovaným v časti „Účel spracúvania osobných údajov“ alebo ich akúkoľvek časť poskytol alebo sprístupnil iným príjemcom, a to najmä poisťovniam, ktoré uzavreli poistnú zmluvu o havarijnom poistení, poistení zodpovednosti alebo schopnosti splácať a osobám, ktoré tieto poistenia sprostredkovali; ekonomickým, daňovým, právnym a iným poradcom prenajímateľa; akejkoľvek spoločnosti, ktorá je priamo alebo nepriamo majetkovo prepojená s MBFS; dodávateľom alebo zmluvným partnerom, prostredníctvom ktorých alebo pomocou ktorých MBFS realizuje svoje práva a povinnosti z obchodnej zmluvy alebo zabezpečovacích zmlúv, alebo vykonáva činnosti súvisiace s akoukoľvek z týchto zmlúv; akejkoľvek osobe, ktorá sa stala právnym nástupcom MBFS alebo sa ním má záujem stať, alebo na ktorú boli postúpené pohľadávky z obchodnej zmluvy alebo s ktorou sa o takom postúpení rokuje; osobám vykonávajúcim dovoz, predaj a servis vozidiel; súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom dohľadu nad činnosťou prenajímateľa a iným oprávneným orgánom verejnej moci a exekútorom; archívom a osobám spravujúcim registratúru MBFS, alebo - v prípade, ak sa nájomca dostane do omeškania s plnením akejkoľvek povinnosti z obchodnej zmluvy alebo zabezpečovacej zmluvy - osobe, ktorá vedie register alebo poskytujúcej informácie z registra; a vo všetkých prípadoch aj ich oprávneným osobám, a aby tieto osoby osobné údaje ďalej spracovávali (ak tieto osoby nie sú sprostredkovatelia spracúvania).

        Dotknutá osoba udeľuje MBFS súhlas, aby osobné údaje v rozsahu uvedenom v časti „Rozsah spracúvaných osobných údajov“ za účelom definovaným v časti „Účel spracúvania osobných údajov“ získaval, zhromažďoval, zaznamenával, usporadúval, prepracúval, menil, vyhľadával, prehľadával, preskupoval, kombinoval, premiestňoval, využíval a uchovával, a aby tieto osobné údaje získaval okrem dotknutej osoby aj od osôb uvedených v bode „Tretie strany/príjemcovia“ 1. odsek, ako aj o akýchkoľvek iných osôb, ktoré týmito údajmi disponujú, najmä od osôb, ktoré vedú registre, evidenciu alebo akékoľvek databázy o osobách, majetku, dlžníkoch alebo plnení povinností alebo ktoré poskytujú informácie z registra.

        Dotknutá osoba udeľuje MBFS súhlas, aby MBFS získaval osobné údaje dotknutej osoby kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.

        Dotknutá osoba udeľuje MBFS súhlas, aby osobné údaje uvedené definované v časti „Rozsah spracúvaných osobných údajov“, bod a) spracúval aj na účely marketingu, a aby ich za týmto účelom poskytoval alebo sprístupňoval aj iným príjemcom, a to osobám priamo alebo nepriamo majetkovo prepojeným s prenajímateľom, osobám zaoberajúcim sa dovozom, predajom alebo servisom vozidiel, poisťovniam a finančným agentom a ich oprávneným osobám.

         Zverejnenie osobných údajov

         MBFS osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje.

          Prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky

          Dotknutá osoba udeľuje MBFS súhlas, aby za účelom definovaným v časti „Účel spracúvania osobných údajov“ prenieslo osobné údaje aj mimo územia Slovenskej republiky, nie však mimo územia členských štátov Európskej únie.

           Poučenie o právach dotknutej osoby

           (1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od MBFS:

           a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje v MBFS spracúvané,
           b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme MBFS v rozsahu: identifikačné údaje MBFS, identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak MBFS spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, krajiny, kam boli osobné údaje dotknutej osoby prenesené) a prípadne postup spracúvania a vyhodnocovania operácií,
           c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získalo MBFS osobné údaje,
           d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
           e) opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
           f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
           g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
           h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak MBFS spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

            (2) Práva dotknutej osoby podľa tohto bodu písm. e) a f) je možné obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo by jeho uplatnením bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

            (3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo v MBFS namietať voči:
            a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
            b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o OOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
            c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

            Dotknutá osoba má tiež ďalšie práva v zmysle § 28 „Práva dotknutej osoby“ Zákona o OOÚ.

            Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:
            a) písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doručiť MBFS najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
            b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je MBFS povinná odovzdať dotknutej osobe,
            c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b) tohto bodu.

            Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví MBFS bezplatne.

             Platné od: 27.11.2017

             Odporučiť stránku