Vyhľadávanie

Mercedes-Benz Financial Services
Reklamačný poriadok

1. Účel a rozsah zodpovednosti

2. Prijímanie reklamácií

2.1. Reklamácie alebo sťažnosti môžu byť podané písomne na adresu: Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o., Tuhovská 29, 831 07 Bratislava, ústne, telefonicky, mailom alebo osobne v sídle MBFS. V prípade ústnej alebo telefonickej reklamácie/sťažnosti MBFS vyhotoví záznam o reklamácii/sťažnosti, ktorý bude postúpený na riešenie v rámci interných procesov MBFS.

2.4. V prípade uplatnenia reklamácie/sťažnosti klientom osobne, MBFS klienta ústne poučí o jeho právach a možnostiach riešenia reklamácie, príp. sťažnosti. V prípade uplatnenia reklamácie/sťažnosti klientom prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie MBFS obratom po jej prijatí zašle poučenie o právach klienta a možnostiach riešenia reklamácie/sťažnosti na poštovú adresu, prípadne emailovú adresu, ktorú klient uviedol vo svojej reklamácii/sťažnosti, prípadne na poštovú alebo emailovú adresu, ktorú MBFS v súvislosti s klientom eviduje vo svojich informačných systémoch.

3. Lehoty na podanie reklamácií

4. Oprávnenosť reklamácie

5. Záverečné ustanovenia

Odporučiť stránku