Poznámky o ochrane osobných údajov/vyhlásenie o ochrane súkromia

Prevádzkovateľom je v zmysle všeobecného

nariadenia o ochrane údajov:

1. Ochrana osobných údajov

2. Získavanie a spracovanie vašich osobných údajov

3. Účely použitia

4. Prenos osobných údajov tretím stranám;

moduly sociálnych sietí

5. Vyhodnotenie údajov o používaní;

využívanie analytických nástrojov

6. Informácie založené na používaní

(cielenie reklamy a opätovné cielenie reklamy)

7. Bezpečnosť

8. Právne základy spracovania

9. Vymazanie vašich osobných údajov

10. Práva dotknutej osoby

c.Právo na podanie námietky
Z dôvodov vyplývajúcich z vašej špecifickej situácie máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa realizuje na základe čl. 6, ods. 1 e) GDPR (spracovanie údajov vo verejnom záujme) alebo čl. 6, ods. 1 f) GDPR (spracovanie údajov na základe zohľadnenia záujmov). Ak podáte námietku, budeme vaše osobné údaje spracúvať ďalej, len keď budeme schopní preukázať existenciu bezpodmienečne oprávnených dôvodov na to, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody, alebo keď bude spracovanie slúžiť na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

11. Newsletter

12. Centrálna prístupová služba spoločnosti Daimler AG

13. Súbory cookie