Poznámky o ochrane osobných údajov/vyhlásenie o ochrane súkromia

Prevádzkovateľom je v zmysle všeobecného

nariadenia o ochrane údajov:

1. Ochrana osobných údajov

2. Získavanie a spracovanie vašich osobných údajov

3. Účely použitia

4. Prenos osobných údajov tretím stranám;

moduly sociálnych sietí

5. Vyhodnotenie údajov o používaní;

využívanie analytických nástrojov

6. Informácie založené na používaní

(cielenie reklamy a opätovné cielenie reklamy)

7. Bezpečnosť

8. Právne základy spracovania

9. Vymazanie vašich osobných údajov

10. Práva dotknutej osoby

c.Právo na podanie námietky
Z dôvodov vyplývajúcich z vašej špecifickej situácie máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa realizuje na základe čl. 6, ods. 1 e) GDPR (spracovanie údajov vo verejnom záujme) alebo čl. 6, ods. 1 f) GDPR (spracovanie údajov na základe zohľadnenia záujmov). Ak podáte námietku, budeme vaše osobné údaje spracúvať ďalej, len keď budeme schopní preukázať existenciu bezpodmienečne oprávne-ných dôvodov na to, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody, alebo keď bude spracovanie slúžiť na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

11. Newsletter

12. Centrálna prístupová služba spoločnosti Daimler AG

13. Súbory cookie