Objednávka do servisu

Objednajte svoje vozidlo do servisu online - pohodlne a bez čakania! Po vyplnení a odoslaní formuláru Vás kontaktuje náš servisný technik, ktorý s Vami dohodne detaily o rozsahu prác a termíne.

Požadovaný výkon*

Odoslaním vyplneného formulára týmto v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) beriem na vedomie, že Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. (ďalej len ,,MBSK“), so sídlom na Tuhovskej 5, 831 07 Bratislava, IČO: 35 780 754, bude v súlade s ustanoveniami § 10, odsek 3) písmeno b) spracúvať moje osobné údaje na účely objednania do servisu, a to v rozsahu, v akom som ich uviedol v tomto formulári. Ďalej beriem na vedomie, že MBSK bude moje osobné údaje poskytovať tretím stranám, ktoré sú MBSK autorizované ako opravovne motorových vozidiel príslušnej značky, nebude ich zverejňovať a ani uskutočňovať ich prenos do tretích krajín. Som si vedomý/á mojich práv podľa § 28 vyššie uvedeného zákona, a to najmä: práva písomnou formou žiadať od MBSK potvrdenie, či sú alebo nie sú moje osobné údaje spracúvané; zoznam osobných údajov, ktoré MBSK o mne spracúva; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania skončil; opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie a osobné údaje sú pravdivé a zaväzujem sa, že v prípade ich zmeny budem bez zbytočného odkladu o tom informovať MBSK.

Súhlas so zasielaním reklamy*

Súčasne v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame, týmto výslovne udeľujem MBSK súhlas so zasielaním reklamných, propagačných a marketingových materiálov týkajúcich sa výrobkov, služieb alebo akcií MBSK (ďalej len ,,reklama“), a to akýmkoľvek spôsobom, vrátane volania, zasielania telefaxových správ a správ elektronickej pošty (vrátane služby krátkych správ). Zároveň beriem na vedomie a súhlasím, že MBSK je oprávnená touto činnosťou poveriť aj inú spoločnosť (ďalej len ,,sprostredkovateľ,“), pričom súhlas vo vyššie uvedenom rozsahu platí aj pre sprostredkovateľa. Som si vedomý toho, že som oprávnený tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu: novinky@motor-car.sk.

Rozšírenie účelov spracúvania osobných údajov*

Beriem na vedomie a dobrovoľne súhlasím s tým, že MBSK bude spracúvať moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu aj na účely realizácie reklamy a marketingu po dobu 2 rokov od udelenia tohto súhlasu. Som si vedomý/á toho, že tento môj súhlas na spracúvanie osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to formou listu doručeného MBSK na adresu jej sídla. Som si vedomá/ý toho, že bez tohto súhlasu je môj súhlas so zasielaním reklamy nevykonateľný.