Vyhľadávanie

Napíšte nám

Kontaktujte slovenské zastúpenie značky Mercedes-Benz vyplnením nasledovného formuláru. Po jeho odoslaní vás budeme kontaktovať v najkratšom možnom čase.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov*

Odoslaním vyplneného formulára týmto v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) beriem na vedomie a dobrovoľne súhlasím s tým, že Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. (ďalej len ,,MBSK“), so sídlom na Tuhovskej 5, 831 07 Bratislava, IČO: 35 780 754, bude v súlade s ustanoveniami § 11 spracúvať moje osobné údaje na účely preskúmania môjho podania a jeho postúpenia na ďalšie vybavenie, resp. vybavene, a to v rozsahu, v akom som ich uviedol v tomto formulári. Ďalej beriem na vedomie, že MBSK, ak to bude potrebné na vybavenie podania, bude moje osobné údaje poskytovať tretím stranám, ktoré sú MBSK autorizované ako obchodníci s motorovými vozidlami príslušnej značky a/alebo ako opravovne motorových vozidiel príslušnej značky, nebude ich zverejňovať a ani uskutočňovať ich prenos do tretích krajín. Som si vedomý/á toho, že tento môj súhlas na spracúvanie osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to formou listu doručeného MBSK na adresu jej sídla. Som si vedomý/á mojich práv podľa § 28 vyššie uvedeného zákona, a to najmä: práva písomnou formou žiadať od MBSK potvrdenie, či sú alebo nie sú moje osobné údaje spracúvané; zoznam osobných údajov, ktoré MBSK o mne spracúva; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania skončil; opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie a osobné údaje sú pravdivé a zaväzujem sa, že v prípade ich zmeny budem bez zbytočného odkladu o tom informovať MBSK.