Vyhľadávanie

Mercedes-Benz Financial Services
Informácie o spracovaní osobných údajov

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o. so sídlom Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, IČ: 35 728 116, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 15594/B („MBFS“) ako správca osobných údajov v súvislosti s poskytovaním svojich služieb (predovšetkým služby vo forme finančného leasingu, operatívneho leasingu, účelového úveru, vybavovania poistných služieb, taktiež aj doplnkových služieb súvisiacich s užívaním vozidiel) spracováva osobné údaje svojich zákazníkov, ďalších osôb dotknutých poskytovanou službou (napr. osôb poskytujúcich zaistenie) či osôb, s ktorými má MBFS zmluvný vzťah, popr. záujemcov o poskytnutie služby (spoločne tak len „subjekt údajov“ či „Vy“).

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť subjektu údajov informácie predovšetkým o nasledovnom:

 • aké osobné údaje MBFS spracováva a k akým účelom,
 • akým spôsobom MBFS osobné údaje spracováva,
 • komu MBFS osobné údaje odovzdáva,
 • aké sú práva subjektu údajov vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom a k MBFS.

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

  Správcom je osoba, ktorá bude Vaše osobné údaje spracovávať.

  Správca: Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
  Adresa: Tuhovská 29, 831 06 Bratislava
  Telefónne číslo: +421 2 4929 4600
  E-mailová adresa: infosk@daimler.com
  Adresa internetových stránok: www.mercedes-benz.sk/mbfs

  Pri uplatnení práv, popr. pokiaľ subjekt údajov bude chcieť niektoré informácie vysvetliť, tak môže MBFS kontaktovať prostredníctvom týchto údajov.

  2. Kontaktné údaje povereného pre ochranu osobných údajov
  Subjekty údajov sa môžu obracať na povereného MBFS pre ochranu osobných údajov („poverený“) vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov a výkonom práv. Poverený je osoba, ktorá dohliada na súlad spracovania osobných údajov s predpismi upravujúcimi spracovanie osobných údajov (predovšetkým s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov – tzv. GDPR).

  Kontaktné údaje povereného:
  - Adam Gregor, adam.gregor@daimler.com, +420 734 797 802, +420 271 077 649

  Kontaktné údaje zástupcu povereného:
  - Jozef Ondis, jozef.ondis@daimler.com, +420 736 513 635, +420 271 077 656

   3. Osobné údaje, účely spracovania, pre ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ pre spracovanie

   Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre jednanie o zmluvnom vzťahu, pre plnenie povinností zo zmluvného vzťahu, pre splnenie povinností podľa právnych predpisov, ako i pre účely identifikácie subjektu údajov. Pri uzavretí zmluvy či poskytnutí služby niektoré osobné údaje či dokumenty poskytujete MBFS povinne. Bez poskytnutia požadovaných osobných údajov nemožno zmluvný vzťah uzavrieť či v ňom pokračovať (resp. poskytnúť príslušnú službu).

   3.1 Pojem spracovanie osobných údajov
   Pojem spracovanie osobných údajov zahŕňa akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbory osobných údajov, ktoré sú vykonávané pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadávanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie.

   3.2 Kategórie osobných údajov
   MBFS spracováva nasledujúce kategórie osobných údajov:

   • identifikačné a obdobné údaje subjektu údajov (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia (pri podnikateľoch aj obchodnú firmu, IČ a sídlo), štátnu príslušnosť, druh a čísla dokladov totožnosti (a iných úradných dokladov), dobu ich platnosti, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, e-mail, telefón, rodinný stav, podobizne / obrazové snímky);
   • podpis (vrátane využitia dynamického biometrického podpisu – napr. pomocou zariadenia SignPad);
   • údaje k posúdeniu schopnosti zákazníka plniť povinnosti zo zmlúv MBFS (vrátane údajov o majetkových a finančných pomeroch, bonity zákazníka, príjmov zo zamestnania či podnikateľskej činnosti, dlhov, počtu členov domácnosti, počtu vyživovaných osôb, údajov o bankovom účte);
   • ďalšie osobné údaje (napr. informácie o tom, či subjekt údajov je politicky exponovanou osobou).

   Pre podpísanie dokumentov je možné využiť i zariadenie SignPad, ktoré zaznamenáva elektronickú podobu podpisu. Okrem vizuálnej podoby podpisu sú zároveň uchovávané údaje o rýchlosti, tlaku a spôsobe prevedenia podpisu. Tieto údaje MBFS spracováva v zašifrovanej podobe.

   3.3 Právny základ pre spracovanie
   Aby MBFS mohlo spracovávať osobné údaje, musí mať právny titul, na základe ktorého môže osobné údaje spracovávať. Každé spracovanie osobného údaju má teda svoj účel. Účely spracovania osobných údajov sa rozdeľujú nasledovne:

   • účely, ku ktorým nie je vyžadovaný súhlas subjektu údajov – jedná sa predovšetkým o spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre (i) splnenie zmluvy či iného právneho jednania, (ii) splnenia právnej povinnosti MBFS a (iii) účely oprávnených záujmov MBFS;
   • účely, pre ktoré možno osobné údaje spracovávať len na základe súhlasu subjektu údajov.

   3.4 Spracovanie osobných údajov k účelom, ku ktorým nie je vyžadovaný súhlas subjektov údajov

   Spracovanie osobných údajov bez súhlasu subjektu údajov je možné okrem iného v nasledujúcich prípadoch:

   • spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre splnenie zmluvy či iného právneho jednania;
   • spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti MBFS;
   • spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov MBFS.

   3.4.1 Spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre splnenie zmluvy či iného právneho jednania

   Aby bolo možné uzavrieť zmluvný vzťah a zaisťovať plnenie vzájomných práv a povinností (tj. plniť príslušnú zmluvu), je nutné spracovávať osobné údaje uvedené predovšetkým v žiadosti o príslušnú službu, v návrhu zmluvy, v zmluve (či v inom právnom jednaní) a ďalších dokladoch odovzdaných či predložených spoločnosti MBFS v súvislosti s uzavretím zmluvy. K takémuto spracovaniu osobných údajov nie je potrebný súhlas subjektu údajov.

   Spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre splnenie zmluvy spoločnosťou MBFS, je predovšetkým vykonávané pre tieto účely:

   • identifikácia subjektu údajov;
   • schválenie uzavretia zmluvy (vrátane prípravy ponuky financovania / poistenie a posúdenie schopnosti subjektu údajov plniť povinnosti podľa zmluvy s MBFS);
   • jednanie o uzavretí zmluvy alebo o jej zmene;
   • realizácia zmluvného vzťahu (predovšetkým teda pre poskytovanie služieb MBFS vrátane spracovania dokladov spoločnosti MBFS);
   • vykonávanie evidencie a aktualizácie zmlúv;
   • uchovávanie dát v systémoch MBFS;
   • odovzdávanie osobných údajov tretím osobám, ktoré MBFS využíva k plneniu zmluvných povinností, napr.:
   • poisťovniam, s ktorými budú / boli uzavreté poistné zmluvy; dodávateľom vozidiel, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s MBFS (autorizovaným predajcom a opravcom vozidiel vyrábaných koncernom Daimler, t. j. vozidiel Mercedes-Benz, Smart, Setra, Mitsubishi Fuso, taktiež aj dodávateľom vozidiel, návesov a nadstavieb ďalších značiek); osobám, prostredníctvom ktorých MBFS poskytuje svoje služby (napr. servisné služby), popr. ktoré môžu zisťovať u subjektov údajov kvalitu služieb MBFS.

   3.4.2 Spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti MBFS

   Pre uzavretie a trvanie zmluvného vzťahu je nutné zisťovať a spracovávať osobné údaje z dôvodu plnenia povinností stanovených právnymi predpismi. K takémuto spracovaniu osobných údajov nie je potrebný súhlasu subjektu údajov.
   Spracovanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre účely plnenia povinností spoločnosti MBFS, je predovšetkým uskutočňované pre tieto účely:

   • uskutočňovanie identifikácie a ďalších povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom;
   • vzájomné informovanie o záležitostiach, ktoré vypovedajú o bonite, platobnej morálke a dôveryhodnosti osôb prostredníctvom databázy (registra) podľa zákona č. 129/2010 Z. z., o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, či zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa;
   • uchovanie a archivovanie údajov podľa zákonných požiadaviek (napr. podľa zákona č. 297/2008 Z. z.).

   3.4.3 Spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov MBFS

   Pri uzavretí a trvaní zmluvného vzťahu je nutné spracovávať osobné údaje pre účely oprávnených záujmov správcu (MBFS). K takémuto spracovaniu osobných údajov nie je potrebný súhlas subjektu údajov.

   Spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov spoločnosti MBFS, je predovšetkým uskutočňované pre tieto účely:

   • vymáhanie právnych nárokov z príslušného právneho jednania vrátane vymáhania pohľadávok mimosúdnou cestou a odobratia neoprávnene užívaného vozidla a odovzdávania osobných údajov tretím osobám, ktoré MBFS pre tieto účely využíva;
   • - preverovanie skutočností týkajúcich sa právnej osobnosti, svojprávnosti, právnych a vlastníckych pomerov subjektu údajov vrátane posúdenia možnosti získať požadovaný produkt a posúdenie schopnosti plniť všetky povinnosti podľa zmluvy s MBFS;
   • preukázanie, že MBFS pri poskytovaní svojich služieb jednal v súlade s právnymi predpismi či najlepšou praxou, požadovanou regulátormi;
   • prevencia a riadenie rizík (napr. predchádzania podvodom, ochrana pred zneužitím služieb) vrátane vzájomného informovania o záležitostiach, ktoré vypovedajú o bonite, platobnej morálke a dôveryhodnosti osôb;
   • uskutočňovanie marketingových činností (priamy marketing) ohľadom služieb a produktov MBFS;
   • vnútornej potreby MBFS týkajúcej sa predovšetkým sledovania spokojnosti subjektu údajov, zisťovania kvality služieb, zvyšovania kvality poskytovaných služieb, vývoj nových služieb, sprístupnenia osobných údajov osobám koncernu Daimler pre administratívne účely a odovzdávanie osobných údajov tretím osobám, ktoré MBFS pre tieto účely využíva.

   3.4.4 Spracovanie osobných údajov so súhlasom subjektu údajov

   K spracovaniu niektorých kategórií osobných údajov môže dochádzať len so súhlasom subjektu údajov. Poskytnutie takéhoto súhlasu je iba na rozhodnutí subjektu údajov. Súhlas je potrebný k získaniu kópie osobných dokladov, k vykonávaniu marketingu MBFS (v určitom rozsahu je v týchto prípadoch MBFS oprávnené ponúkať produkty a služby zákazníkom tiež bez získania ich súhlasu), a s použitím biometrického podpisu prostredníctvom nástroja SignPad. Bez ohľadu na to, či je ponúkanie produktov a služieb realizované na základe zákona či súhlasu, vždy má subjekt údajov právo vyjadriť s ním nesúhlas, a to úkonom adresovaným MBFS v akejkoľvek podobe. Dodatočne je taktiež možné odvolať súhlas s poskytnutím kópie osobného dokladu.

   4. Kategórie príjemcov / príjemcovia osobných údajov

   Osobné údaje môžu byť sprístupnené / odovzdané tretím osobám, a to najmä (kategórie príjemcov):

   a. osobám v rámci plnenia povinností stanovených MBFS právnymi predpismi, napr.

   • súdy, orgány činné v trestnom konaní, správcovia daní, súdni exekútori;
   • Úrad pre ochranu osobných údajov, Národná banka Slovenska či iné orgány dohľadu v rámci výkonu ich zákonných právomocí;
   • Finančná spravodajská jednotka úrad podľa zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom;
   • osoby, ktoré vedú registre informácií o bonite, platobnej morálke a dôveryhodnosti podľa zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa;

   b. osobám, pokiaľ je to nevyhnutné pre ochranu práv a oprávnených záujmov MBFS, napr.

   • súdy, rozhodcovské súdy, súdni exekútori v rozsahu nevyhnutnom pre uplatnenie nárokov MBFS;
   • osoby, ktoré MBFS poveril vymáhaním nárokov zo zmlúv či iného právneho jednania (inkasnej agentúry);
   • osoby, ktoré vedú register informácií o bonite, platobnej morálke a dôveryhodnosti (napr. SOLUS, Nebankový register klientskych informácií - NRKI);
   • spoločnosti koncernu Daimler (predovšetkým pre prípady využívania internetovej platformy pURL, reporting atd.);

   c. osobám, ktoré MBFS poveril k plneniu zmluvných povinností, vrátane realizácie práv zo zmluvných vzťahov, napr.:

   • dodávatelia vozidiel, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s MBFS (autorizovaní predajcovia a opravcovia vozidiel vyrábaných koncernom Daimler, tj. vozidiel Mercedes-Benz, Smart, Setra, Mitsubishi Fuso, taktiež i dodávatelia vozidiel, návesov a nadstavieb ďalších značiek);
   • osoby, prostredníctvom ktorých MBFS poskytuje svoje služby (napr. servisné služby), popr. ktoré môžu zisťovať u subjektu údajov kvalitu služieb MBFS;

   MBFS poverila spracúvaním osobných údajov týchto sprostredkovateľov:

   AUKČNÉ CENTRUM s. r. o., Triblavinská 3191, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
   EXPERT GROUP, k.s., Kominárska 2-4, 931 04 Bratislava
   IFICON GmbH, Amselweg 6, 730 61, Ebersbach, Nemecká spolková republika
   Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o., Daimlerova 2, 149 45 Praha 4 – Chodov, Česká republika
   LEAS.SK, s.r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, Slovenská republika
   BMB Leitner,k.s., Zámocká 32, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
   Ernst & Young, k.s., Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
   KPMG Slovensko spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
   EVOL, s.r.o., Kubínska 2041/39, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
   OVER-LEASE, s.r.o., Exnárova 1, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
   Ing. Ladislav Bedecs, evidenčné číslo 910179, Kapitánova 22/9, 945 01 Komárno, Slovenská republika
   IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
   management consult Dr. Eisele & Dr. Noll GmbH, Am Oberen Luisenpark 15, 68165 Mannheim, Nemecká spolková republika
   FORSAJT, s.r.o., Jána Smreka 6164/1, 814 08 Bratislava, Slovenská republika
   Non Banking Credit Bureau, ZZPO, Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
   VAMAS - SK,s.r.o., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
   Daimler Financial Services AG, Siemensstrasse 7, 70469 Stuttgart, Nemecká spolková republika
   Mercedes-Benz Leasing GmBH, Siemensstrasse 7, 70469 Stuttgart, Nemecká spolková republika
   Mercedes-Benz Bank AG, Siemensstrasse 7, 70469 Stuttgart, Nemecká spolková republika
   Mercedes-Benz Bank Service Center GmbH, Otto-Braun-Strasse 78, 10249 Berlín, Nemecká spolková republika

    5. Doba uloženia osobných údajov 

    6. Práva subjektu údajov

    Subjekt údajov má za podmienok stanovených právnymi predpismi právo: 

    • požadovať prístup k osobným údajom (t. j. najmä od MBFS požadovať informácie o tom, aké osobné údaje MBFS spracováva), ich opravu a výmaz, poprípade obmedzenie ich spracovania;
    • na prenositeľnosť osobných údajov k inému správcovi, pokiaľ to je technicky uskutočniteľné;
    • pokiaľ je spracovanie osobných údajov založené na súhlase so spracovaním osobných údajov, možno kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať;
    • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ osobné údaje nie sú spracovávané na základe udeleného súhlasu (vrátane spracovania osobných údajov pre účely priameho marketingu na základe právneho titulu oprávneného záujmu);

    Platné od: 25. 05. 2018