Vyhľadávanie

Informácie podľa zákona
č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní

Samostatný finančný agent:

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, IČO: 35728116 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15594/B, zapísaný v NBS v podregistri pre sektor poistenia alebo zaistenia pod číslom: 137721

    Poskytovanie informácií potenciálnemu klientovi a klientovi samostatným finančným agentom

      Podmienky uzavretia poistnej zmluvy v súlade s § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve