Odpovede na otázky ohľadom zariadenia Mercedes me Adapter

Máte k niektorej téme otázky?

Odpovede na otázky ohľadom zariadenia Mercedes me Adapter

Máte k niektorej téme otázky?

 • Všeobecné informácie

   Zariadenie Mercedes me Adapter pozostáva z hardvéru a softvéru. Hardvér, zariadenie Mercedes me Adapter, sa pripojí do diagnostickej prípojky (tzv. zásuvky OBD2) vozidla a následne sa cez rozhranie Bluetooth® spáruje s chytrým telefónom. To umožňuje z vozidla načítať rôzne informácie. Na základe načítaných údajov môžete prostredníctvom aplikácie Mercedes me Adapter využívať rôzne bezpečnostné funkcie, servisné funkcie a funkcie mobility.

   Aplikácia je bezplatne dostupná v obchodoch App Store a Google Play.

   Používanie zariadenia Mercedes me Adapter je bezplatné. Počas volaní z aplikácie platia bežné podmienky pre volania do pevnej alebo mobilnej telefónnej siete. V závislosti od zmluvy s mobilným operátorom môžu byť sťahovanie a prenos dát spoplatnené.

   Zariadenie Mercedes me Adapter možno používať v mnohých modeloch Mercedes-Benz od roku výroby 2002, ktoré ešte neboli zosieťované. Kompatibilné modely a konštrukčné rady nájdete v nasledujúcej tabuľke. Zoznam konštrukčných radov sa v jednotlivých krajinách môže líšiť.

   Model Konštrukčný(é) rad(y) Rok výroby
   Trieda A 169, 176 2004 – 9/2015
   Trieda B 245, 246 2005 – 11/2014
   Trieda C 204, 205 2007 – 9/2014
   Trieda C kupé 204 2011 – 6/2015
   CLA 117 2013 – 11/2014
   CLS 218, 219 2004 – 09/2014
   Trieda E 211, 212 2002 – 3/2015
   Trieda E kabriolet 207 2010 – 3/2015
   Trieda E kupé 207 2009 – 3/2015
   Trieda G 463 7/2012 – 8/2016
   GL 164, 166 od 2006
   GLA 156 2013 – 9/2015
   GLK 204 od 2008
   Trieda M 164, 166 od 2005
   Trieda R 251 od 2005
   Trieda S 221, 222 2005 – 9/2014
   SL 231 2012 – 3/2016
   SLK 171, 172 2003 – 3/2016
   SLS AMG 197 od 2010
   Sprinter 906 od 2006
   Vito 447 od 2014
   Viano/Vito 639 od 11/2010
   Trieda V 447 2014 – 9/2016

   Zariadenie Mercedes me Adapter je k dispozícii v týchto krajinách:
   Belgicko, Dánsko, Nemecko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Japonsko, Kórea, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Švajčiarsko, Slovensko, Španielsko, Južná Afrika, Česko, Turecko, Maďarsko, Spojené kráľovstvo.

   Predpoklady na používanie zariadenia Mercedes me Adapter:

   • Kompatibilný chytrý telefón (pozri časť Aplikácia Mercedes me Adapter) s operačným systémom od verzie iOS 10 alebo Android 5

   • Vozidlo Mercedes-Benz z niektorého kompatibilného konštrukčného radu a z príslušného obdobia výroby

   • Aplikácia Mercedes me Adapter (bezplatne dostupná v obchodoch Apple App Store alebo Google Play)

   • Používateľské konto Mercedes me (registrácia na www.mercedes.me) s akceptovanými podmienkami používania

   • Mercedes me Adapter (dostupný exkluzívne u vášho zmluvného partnera Mercedes-Benz)

   • Aktivácia služieb Mercedes me Adapter prostredníctvom servisného partnera Mercedes-Benz po osobnom predložení platného preukazu a osvedčenia o evidencii.

   Do systémov spoločnosti Daimler AG sa prenášajú tieto údaje: identifikačné číslo vozidla, stav kilometrov, stav naplnenia nádrže, zvyšný čas, zvyšná vzdialenosť, dielenský a servisný kód, prípadne číslo verzie riadiacich prístrojov. Prenos údajov je potrebný, aby sme vám dokázali poskytnúť informácie o aktuálnom stave vozidla a pripraviť pre vás vhodné ponuky na údržbu. Spoločnosť Daimler AG nevytvára na základe prenesených údajov žiadne profily pohybu. Lokalizačné údaje (ak sú k dispozícii) sa prenášajú len vtedy, ak pri nehode alebo pri poruche zavoláte na podporu zákazníkom. Osobné údaje, ako aj zoznamy jázd alebo tankovaní alebo skóre vodiča sa ukladajú výhradne lokálne vo vašom chytrom telefóne a neodosielajú sa do systémov Daimler.

   Údaje, ktoré sa prostredníctvom zariadenia Mercedes me Adapter načítavajú z vášho vozidla alebo vami uložené informácie sa nesynchronizujú s portálom Mercedes me, tieto sa ukladajú výlučne lokálne vo vašom chytrom telefóne. Údaje si môžete prezerať v aplikácii Mercedes me Adapter.

   Jedno zariadenie Mercedes me Adapter možno využívať vo viacerých kompatibilných vozidlách. Podmienkou je, aby váš zmluvný partner Mercedes-Benz asocioval vozidlo s vaším účtom Mercedes me. Po odpojení a opätovnom pripojení zariadenia do zásuvky v inom vozidle je potrebné opätovné uvedenie zariadenia do prevádzky.

   Áno. Váš používateľský účet Mercedes me môžete využívať na správu zariadenia Mercedes me Adapter a k účtu môžete pridať vozidlo, ktoré je kompatibilné so zariadením Adapter.

   V rámci navrhovania zosieťovaných služieb sme sa už od samého začiatku zameriavali na dosiahnutie maximálnej možnej miery ochrany osobných údajov pri využívaní našich systémov a služieb.

   Z auta budúcnosti sa čoraz viac stáva digitálny spoločník, čo súčasne znamená, že musí byť bezpečné v premávke, musí byť vo vyhovujúcom technickom stave a zároveň musí zabezpečovať ochranu osobných údajov.

   V rámci služieb Mercedes me spoločnosť Daimler AG nevytvára žiadne profily pohybu. Pri ochrane osobných údajov sa riadime všetkými platnými zákonmi a aj prístup štátnych orgánov k osobným údajom je možný len v rámci zákonov.

   Okrem toho platí, že spracovanie osobných údajov v spoločnosti Daimler upravuje Smernica koncernu o ochrane údajov zákazníkov a obchodných partnerov, ktorá je založená na všeobecne akceptovaných základných princípoch, pričom poskytuje jednotnú a všeobecne platnú normu o ochrane a zabezpečení osobných údajov.

   V rámci služieb Mercedes me sa osobné údaje nielen zaznamenávajú, ale aj vytvárajú. To sa uskutočňuje na základe zmluvných ustanovení alebo súhlasu zákazníka. Zaznamenané údaje sa ukladajú v zakódovanej podobe. Služby súvisiace so zariadením Mercedes me Adapter môže zákazník kedykoľvek deaktivovať.

   S cieľom ochrany osobných údajov používateľov pred manipuláciou, stratou, zničením a prístupom neoprávnených osôb uplatňujeme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia sa ustavične zdokonaľujú v súlade s technologickým vývojom.

   Zariadenie Mercedes me Adapter umožňuje začlenenie mnohých konštrukčných radov od roku 2002 do digitálneho sveta Mercedes me, a to aj pre vozidlá, ktoré ešte nie sú zosieťované.
   Mercedes me Adapter je príslušenstvo, ktoré skontrolovala (okrem iného aj v rámci nárazových skúšok a skúšok elektromagnetickej kompatibility) a schválila spoločnosť Daimler AG. Riziká v dôsledku poškodenia vozidla a strata záruky v dôsledku používania zariadenia Adapter sú preto vylúčené.
   Za bezpečnosť produktov iných výrobcov nemôžeme prevziať žiadnu záruku.

   Zariadenie Mercedes me Adapter dostanete exkluzívne u vášho servisného partnera Mercedes-Benz – príslušnú aplikáciu možno získať bezplatne v obchode Apple App Store alebo Google Play. Okrem toho platí, že funkcie a služby, ktoré zariadenie poskytuje vášmu vozidlu Mercedes-Benz, sa ustavične rozširujú a prispôsobujú želaniam a predstavám o modernom zosieťovanom zážitku z jazdy.

 • Aplikácia Adapter

   Aplikácia je bezplatne dostupná v obchode Apple App Store a v obchode Google Play.

   Aplikácia je dostupná pre tieto chytré telefóny:
   • Apple: operačný systém od verzie iOS 10
   • Android: operačný systém od verzie 5.0

   Z bezpečnostných dôvodov nie sú podporované chytré telefóny s prístupom ku koreňovému adresáru alebo s kompletným prístupom k operačnému systému (Jailbreak).

   Pri využívaní zariadenia Mercedes me Adapter a príslušnej aplikácie môžete okrem iného profitovať aj z týchto služieb:

   • Informácie o aktuálnom statuse vozidla: stav naplnenia nádrže, jazdný výkon, miesto a čas parkovania

   • Vyhľadávač parkovacích domov s informáciami o cenách, otváracích hodinách a obsadení

   • Vyhľadávač čerpacích staníc: hľadanie najbližšej alebo najvýhodnejšej čerpacej stanice (v Nemecku)

   • Režim kokpitu s aktuálnymi údajmi o vozidle, napríklad o zaťažení motora, teplote oleja a zvyšnej vzdialenosti

   • Aplikácia Car Health Monitor na rýchlu pomoc pri výstražných hláseniach z vozidla

   • Zoznam jázd a tankovaní s funkciou exportovania

   • Nájdenie servisného partnera Mercedes-Benz, kontaktovanie a dohodnutie termínov

   • Pripomienka, ktorá vás upozorní na dôležité termíny, napríklad na technickú kontrolu

   Po nainštalovaní aplikácie Mercedes me Adapter môžete využívať len niekoľko obmedzených funkcií. Na využívanie všetkých funkcií aplikácie je potrebné si zaobstarať zariadenie Adapter, ktoré musíte uviesť do prevádzky. S týmto cieľom sa obráťte na zmluvného partnera Mercedes-Benz.

   Po každej ukončenej jazde sa odošle jeden dátový balík do systémov Daimler AG. Objem tohto dátového balíka je veľmi malý. Mesačne to predstavuje maximálne niekoľko MB.
   Pri používaní vyhľadávača čerpacích staníc/parkovacích miest sa využívajú mobilné dáta, čo umožňuje zobrazovať najaktuálnejšie údaje.

   Najprv sa uistite o tom, že spárovanie vozidla so zariadením Mercedes me Adapter cez rozhranie Bluetooth® bolo úspešné, a že váš chytrý telefón je prepojený so zariadením Adapter MB-xxxx. Funkcia Bluetooth® na vašom chytrom telefóne musí byť aktivovaná. Zariadenie Mercedes me Adapter sa musí nachádzať v dosahu tejto funkcie. Na uvedenie do prevádzky je okrem toho potrebné internetové pripojenie. Ak by ste napriek tomu mali problémy so spustením aplikácie, obráťte sa na stredisko služieb pre zákazníkov.

   Po odpojení zariadenia Mercedes me Adapter, napríklad po servise, treba urobiť opätovné uvedenie do prevádzky. Uvedenie do prevádzky treba zopakovať aj v prípade, ak ste aplikáciu odinštalovali alebo ju teraz používate na inom chytrom telefóne.

   Príčinou problémov so zlučovaním jednej alebo viacerých jázd môžu byť medzery medzi jazdami. Dve jazdy možno zlúčiť len v prípade, ak sa celkový počet prejdených kilometrov na konci zaznamenanej trasy rovná celkovému počtu prejdených kilometrov na začiatku nasledujúcej jazdy. Okrem toho nemožno kombinovať súkromné jazdy so služobnými jazdami.

   Nie. Zlúčené jazdy už nemožno rozdeliť na jednotlivé jazdy.

   Súbor vo formáte CSV, ktorý sa dá exportovať vo funkcii Moje jazdy, by mohol byť neúplný alebo mohol byť dodatočne upravený, a preto sa nepovažuje za právoplatnú knihu jázd. Tabuľka však môže slúžiť ako podkladový materiál na dokumentáciu knihy jázd.

   Najprv skontrolujte nastavenia aplikácie. Tu môžete nastaviť, či a pre ktoré funkcie dovolíte aplikácii určovať vašu polohu. Zaznamenávanie polohy by malo byť aktivované pre funkcie Parkovanie a nájdenie vozidla, Tankovanie a Moje jazdy. Zaznamenávanie polohy možno naďalej úplne deaktivovať v chytrom telefóne, prípadne môže byť deaktivované len pre túto aplikáciu.

   Ďalším možným dôvodom pre chýbajúce zobrazenia: na začiatku alebo na konci jazdy ste sa zdržiavali na mieste, na ktorom nebolo možné určenie polohy. Napríklad v podzemnej garáži.

   Ak je vozidlo v pohybe bez pripojeného zariadenia Mercedes me Adapter, alebo ak nie je vytvorené spojenie s chytrým telefónom, napríklad po deaktivovaní funkcie Bluetooth®, nezaznamenávajú sa žiadne jazdy. V takýchto prípadoch môžu v zozname zaznamenaných jázd vzniknúť medzery.

   Po znížení stavu v palivovej nádrži až na úroveň rezervy nemožno určiť stav naplnenia nádrže. V takom prípade treba natankované množstvo paliva zadať manuálne.

   Pri manuálnom zadaní tankovania sa na mape nezobrazí zaznamenaná poloha, lebo do poľa na zadávanie polohy možno zapísať nielen adresy. Môžete tu zapísať napríklad aj údaj „na ceste do práce“. Takúto polohu nemožno znázorniť na mape.

   Aplikácia Mercedes me Adapter je jediná aplikácia, ktorá je určená na využívanie v kombinácii so zariadením Mercedes me Adapter. Ďalšie aplikácie Mercedes me sú určené len pre vozidlá, ktoré už boli vyrobené s integrovaným komunikačným modulom, a preto nie sú kompatibilné so zariadením Adapter. Rozsah funkcií spomenutých aplikácií sa môže líšiť, lebo obidve riešenia sa zakladajú na úplne odlišných technológiách.

   Zásadný rozdiel medzi zariadením Mercedes me Adapter a vozidlami so službami Mercedes me connect spočíva v tom, že zariadenie Adapter komunikuje s chytrým telefónom cez rozhranie Bluetooth®, pričom nevyužíva vlastnú kartu SIM. Ak je zapaľovanie vozidla vypnuté, zariadenie Adapter nie je aktívne a služby sprostredkované na diaľku, napríklad odomykanie a zamykanie dverí alebo programovanie nezávislého kúrenia, preto nie sú možné.

   Ak máte aktívny dátový roaming, pri cestách do zahraničia môžete zariadenie Adapter používať neobmedzene, to znamená, že môžu vzniknúť bežné poplatky za dátový roaming. Zariadenie Adapter však môžete používať aj bez internetového pripojenia. V takom prípade však môžu vzniknúť obmedzenia, napríklad súradnice GPS sa nemusia prevádzať na adresové údaje.

   Na iPhonoch sa toto oznámenie zobrazuje vždy, ak sa s chytrým telefónom snaží komunikovať nejaké zariadenie Bluetooth® (s výnimkou zariadení na hlasitý hovor). Ak je aplikácia už aktívna na telefóne (v popredí alebo na pozadí), zariadenie Adapter si vytvorí pripojenie aj v prípade, ak ste toto oznámenie nepotvrdili. Vaše jazdy a tankovania sa zaznamenávajú. Ak ste však predtým aktívne ukončili aplikáciu (napr. gestom potiahnutie smerom von) alebo ste reštartovali telefón, na vyvolanie aplikácie a nadviazanie komunikácie so zariadením Adapter treba túto kontrolnú otázku potvrdiť.

   Anonymizované údaje o používaní aplikácie (s využitím Adobe Marketing Cloud) vyhodnocujeme s cieľom lepšie poznať preferencie našich zákazníkov, čo nám umožňuje ďalší vývoj aplikácie. Ak si používateľ neželá ukladať a vyhodnocovať informácie o používaní aplikácie, túto funkciu môže kedykoľvek deaktivovať a opäť aktivovať v ponuke Nastavenia aplikácií > Zaznamenávanie údajov o používaní.

 • Zariadenie Adapter

 • Spoločné využívanie zariadenia Adapter

   Ako hlavný používateľ vozidla so zariadením Mercedes me Adapter môžete cez správu spolupoužívateľov pozvať iné osoby, aby sa stali spolupoužívateľmi tohto vozidla. Postup je takýto:

   Na portáli Mercedes me kliknite na Vaše vozidlá a vyberte príslušné vozidlo. Kliknite v časti Mercedes me connect na položku Spravovať spolupoužívateľov. Pomocou funkcie Pozvať spolupoužívateľa môžete pozvanie odoslať zadaním e-mailovej adresy. Vás a pozvanú osobu budeme informovať e-mailom. Pozvaný spolupoužívateľ môže pozvanie prijať kliknutím na príslušný odkaz v e-maile.

   Potom musí spolupoužívateľ pomocou svojho chytrého telefónu urobiť opätovné uvedenie zariadenia Adapter do prevádzky. Nato treba zariadenie Adapter odpojiť a znovu pripojiť. Napokon možno zariadenie Adapter uviesť do prevádzky pomocou funkcie Pridať nové vozidlo v aplikácii Mercedes me Adapter.

   Ak spolupoužívateľ dodržal tieto kroky, aj on môže využívať zariadenie Mercedes me Adapter vo vašom vozidle.

   Spolupoužívateľov môže pozvať len hlavný používateľ.

   Potom, ako hlavný používateľ pozve spolupoužívateľa, spolupoužívateľ musí toto pozvanie prijať prostredníctvom odkazu vo svojom e-maile. Používateľ tiež potrebuje používateľský účet Mercedes me, ako aj aplikáciu Mercedes me Adapter, ktorú si môže stiahnuť v obchode App Store alebo Google Play. Jedno zariadenie Mercedes me Adapter vo vozidle stačí pre viacerých používateľov.

   Ak chce spolupoužívateľ využívať zariadenie Adapter, tiež ho musí uviesť do prevádzky. Na spárovanie chytrého telefónu spolupoužívateľa so zariadením Adapter treba odpojiť a znovu pripojiť zariadenie Mercedes me Adapter. Potom možno vozidlo pridať v aplikácii v časti Pridať nové vozidlo.

   Aplikáciu Mercedes me Adapter môže spolupoužívateľ využívať v celom rozsahu. Jeho osobné údaje (napr. zoznam jázd) sa ukladajú len vo vlastnom chytrom telefóne a nemožno ich prenášať. Prevzatie ponúk údržby je vyhradené pre hlavného používateľa, rovnako ako pozývanie ďalších spolupoužívateľov, ako aj aktivácia, prípadne deaktivácia služby.

   Hodnoty vozidla zobrazené na stránke Moje vozidlo sa po skončení jazdy uložia do výstupného rozhrania a potom dôjde k ich synchronizácii medzi používateľmi.

   Obsah položiek Parkovanie a nájdenie vozidla, Tankovanie a Moje jazdy sa nesynchronizuje. Najmä zistené údaje o polohe sa ukladajú len lokálne v chytrom telefóne, v ktorom boli zaznamenané.

 • Uvedenie do prevádzky

  Prvé uvedenie do prevádzky

  Prvé uvedenie do prevádzky

  Máte zariadenie Mercedes me Adapter a váš zmluvný partner Mercedes-Benz už asocioval vaše vozidlo s vaším účtom Mercedes me? Tak môžeme začať! Pri prvom uvedení do prevádzky postupujte takto:

  Krok 1

  Symbol sťahovania symbolizuje sťahovanie aplikácie Mercedes me Adapter.

  Do chytrého telefónu si nainštalujte aplikáciu Mercedes me Adapter.

  Krok 2

  Spustí sa aplikácia Mercedes me Adapter.

  Spustite aplikáciu a prihláste sa pomocou vášho účtu Mercedes me. Potom postupujte podľa pokynov v aplikácii.

  Krok 3

  Zariadenie Mercedes me Adapter pripojte do diagnostickej zásuvky vozidla OBD2 v priestore na nohy.

  Otvorte klapku diagnostickej prípojky (zásuvka OBD2), ktorá sa v závislosti od modelu nachádza na rôznom mieste, a pripojte zariadenie Mercedes me Adapter. Zariadenie Adapter je teraz napájané prúdom a upozorní na seba modrým svetlom.

  Krok 4

  Na chytrom telefóne pridajte zariadenie prostredníctvom funkcie Bluetooth.

  Na chytrom telefóne v ponuke funkcie Bluetooth® pridajte zariadenie, napríklad MB-123456.

  Krok 5

  Spustite aplikáciu a zvoľte položku Spustiť uvedenie do prevádzky a pridanie vozidla.

  Spustite aplikáciu a zvoľte položku Pridať vozidlo. Potom postupujte podľa pokynov v aplikácii.
  Ak by ste nesplnili všetky dôležité podmienky úspešného uvedenia do prevádzky ako napríklad akceptovanie podmienok používania, aplikácia vás navedie na príslušné miesto na portáli.

  Opätovné uvedenie do prevádzky

  Opätovné uvedenie do prevádzky

  Chcete svoje zariadenie Mercedes me Adapter opäť uviesť do prevádzky (napríklad po údržbe)? Nato sú potrebné len dva jednoduché kroky:

  Krok 1

  Zariadenie Mercedes me Adapter pripojte do diagnostickej zásuvky vozidla OBD2 v priestore na nohy.

  Zariadenie Mercedes me Adapter opäť pripojte do zásuvky OBD2 v priestore na nohy vodiča.

  Krok 2

  Spustite aplikáciu a vyberte položku Pridať nové vozidlo.

  V aplikácii Mercedes me Adapter kliknite na svoje vozidlo a vyberte položku Pridať vozidlo. Potom postupujte podľa pokynov v aplikácii.

 • Pokyny na používanie

   Tento návod na obsluhu slúži na to, aby ste sa oboznámili s fungovaním zariadenia Mercedes me Adapter. Tento návod dobre uschovajte tak, aby bol kedykoľvek prístupný. Pred používaním zariadenia si dôkladne prečítajte pokyny na obsluhu, ako aj bezpečnostné pokyny. TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY MUSIA BYŤ BEZPODMIENEČNE DODRŽANÉ.

   Zariadenie Mercedes me Adapter je príslušenstvo, ktoré bolo skontrolované a schválené výrobcom vozidiel Mercedes-Benz. Zoznam vozidiel s diagnostickou prípojkou, ktorá umožňuje pripojiť zariadenie Adapter, nájdete na stránke www.mercedes.me/adapter.

   Rozsah dodávky zahŕňa:

   • Mercedes me Adapter

   • Bezpečnostné pokyny Mercedes me Adapter

   • Priložený informačný list Doplnok k návodu na obsluhu vášho vozidla

   • Krátky návod k zariadeniu Mercedes me Adapter

   • Materiál na uchytenie krytu zásuvky OBD

   Okrem toho potrebujete chytrý telefón s operačným systémom Android alebo iOS a rozhraním Bluetooth, ako aj príslušnú aplikáciu Mercedes me Adapter zo zodpovedajúceho obchodu s aplikáciami.

   Po pripojení zariadenia Mercedes me Adapter k diagnostickej prípojke je v zásade zabezpečené, že

   • nebude narušená funkčnosť systémov vozidla,

   • nedochádza k vybíjaniu štartovacieho akumulátora,

   • nedochádza k vynulovaniu informácií v systéme na monitorovanie spalín.

   Zariadenie Mercedes me Adapter sa môže využívať len vo vozidlách, ktoré schválil výrobca vozidiel Mercedes-Benz, a len v kombinácii s podporovanými chytrými telefónmi a operačnými systémami. Zoznam schválených vozidiel nájdete v časti Všeobecné informácie, informácie o kompatibilných chytrých telefónoch v časti Aplikácia Mercedes me Adapter.

   VAROVANIE:
   Nebezpečenstvo odpútania pozornosti v dôsledku obsluhovania mobilných komunikačných zariadení počas jazdy.
   Obsluha komunikačných zariadení počas jazdy by mohla odpútať vašu pozornosť od dopravného diania.
   Okrem toho by ste mohli stratiť kontrolu nad vozidlom.
   Tieto zariadenia obsluhujte len vtedy, keď vozidlo stojí.
   Okrem toho by sme chceli upozorniť aj na to, že mobilné komunikačné zariadenia/chytré telefóny vo vozidle treba uschovať na bezpečnom mieste.
   Zariadenie Mercedes me Adapter bolo vyvinuté na stále používanie v príslušnej diagnostickej prípojke, v ktorej by malo byť stále pripojené.

   Dodržiavajte právne predpisy o používaní chytrého telefónu počas jazdy, ktoré platia vo vašej krajine.

   Prestavba alebo zmena zariadenia Mercedes me Adapter znižuje bezpečnosť produktu a mohla by mať vplyv na vaše vozidlo. Pozor: nebezpečenstvo zranenia!

   Zariadenie Mercedes me Adapter nikdy svojvoľne neotvárajte. Opravy nikdy nevykonávajte sami!

   So zariadením Mercedes me Adapter zaobchádzajte opatrne. Môže sa poškodiť nárazmi, údermi alebo pádom už z nepatrnej výšky.

   Zariadenie Mercedes me Adapter chráňte pred vlhkosťou a veľmi vysokou teplotou.

   Zariadenie Mercedes me Adapter nikdy neponárajte do vody ani do iných kvapalín. Na čistenie používajte len utierku navlhčenú vodou. V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky (čistiace prostriedky s obsahom octu alebo kyseliny citrónovej, abrazívne čistiace prostriedky, odstraňovače vodného kameňa a odlakovače, univerzálne čistiace prostriedky, neutrálne čistiace prostriedky, lieh, prírodné čistiace prostriedky s obsahom oleja a podobné prostriedky) ani drsné kefy, špongie alebo podobné pomôcky na čistenie.

   Zariadenie Mercedes me Adapter a jeho príslušenstvo uschovajte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia drobných dielov čo najskôr vyhľadajte lekársku pomoc. Hrozí nebezpečenstvo zranenia až ohrozenie života!

   Pri prehrievaní chytrého telefónu treba bezpodmienečne skontrolovať jeho funkčnosť. Pri pretrvávajúcich problémoch zastavte chod aplikácie na chytrom telefóne a obráťte sa na výrobcu chytrého telefónu.

   Chytrý telefón pred každou jazdou bezpečne uložte alebo upevnite. Pritom si treba uvedomiť, že pri náhlom spomalení (počas brzdenia) by nezaistené predmety ako chytré telefóny mohli predstavovať vážne riziko pre cestujúcich, ako aj iných účastníkov cestnej premávky, pričom by mohli spôsobiť vážne zranenia a poškodenia.

   Osoby s načúvacími prístrojmi alebo s inými prístrojmi s označením BAHA® (Bone Anchored Hearing Aid) alebo s čiastočne alebo úplne implantovanými načúvacími prístrojmi by mohli zaregistrovať hlasnejší rušivý šum. Kontaktujte výrobcu svojho načúvacieho zariadenia a poraďte sa o alternatívach.

   Osoby sˆ implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, napríklad kardiostimulátorom alebo defibrilátorom: počas používania zariadenia Mercedes me Adapter je vytvorené rádiové spojenie medzi vaším chytrým telefónom a zariadením Adapter. Elektromagnetické žiarenie by mohlo negatívne ovplyvniť fungovanie zdravotníckeho prístroja. Nebezpečenstvo ohrozenia života! Pred používaním zariadenia Mercedes me Adapter sa u svojho lekára alebo u výrobcu zdravotníckeho prístroja bezpodmienečne informujte o prípadných účinkoch elektromagnetických emisií zariadenia Mercedes me Adapter.

   Na čerpacích staniciach platí prísny zákaz používania mobilných telefónov. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu, lebo po páde mobilného telefónu na zem by mohla vypadnúť batéria a prípadné iskry by mohli zapáliť benzínové výpary. Odpájanie alebo pripájanie zariadenia Mercedes me Adapter v priestoroch na tankovanie je zakázané.

   Vyvarujte sa akéhokoľvek zasahovania do softvéru alebo loggingu, resp. decompilingu, ako aj akejkoľvek manipulácie s kódmi zariadenia a aplikácie Mercedes me Adapter. Nebezpečenstvo zranenia!

   Chytré telefóny s kompletným prístupom k operačnému systému tzv. Jailbreak (neoprávnené odstránenie obmedzení využívania mobilných operačných systémov, ktoré naprogramoval výrobca chytrého telefónu) nie sú podporované a ich používanie je všeobecne úplne vylúčené.

   Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a chyby, prípadne odchýlky!

   Dôležité pokyny na likvidáciu zariadenia Mercedes me Adapter:

   • Toto elektrické zariadenie nepatrí do komunálneho odpadu. S cieľom jeho odbornej likvidácie sa obráťte na zberné miesta alebo na príslušné úrady vo vašej obci.

   • Zariadenie Mercedes me Adapter získalo schválenie WEEE (likvidácia) podľa smernice ES 2012/19/EÚ.

   • Pri nekontrolovanej likvidácii elektrických zariadení by sa nebezpečné látky mohli dostať do podzemných vôd, a teda aj do potravinového reťazca, v dôsledku čoho by mohli ohroziť vaše zdravie a pocit istoty.

   • Pri výmene starého zariadenia za nové je obchodník podľa zákona povinný minimálne bezplatne prevziať staré zariadenie na likvidáciu.

   Spoločnosť Askey Communication GmbH ako výrobca týmto vyhlasuje, že produkt Mercedes me Adapter spĺňa hlavné požiadavky, ako aj ostatné ustanovenia nižšie uvedených smerníc:

   • smernica 2014/53/EÚ o vysielacích zariadeniach,

   • smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS),

   • smernica 2012/19/EÚ o starých elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE), nariadenie (ES) č. 1907/2006 o chemických látkach (REACH).

   Prevádzková frekvencia a maximálny výstupný výkon: Bluetooth (2 402 MHz ~ 2 480 MHz) max. 10 dBm e.i.r.p.

   Do vyhlásenia o zhode možno nahliadnuť na stránke www.mercedes.me/adapter.

   V prípade ďalších otázok k vyhláseniu o zhode sa môžete obrátiť na: Askey Communication GmbH, Fritz-Vomfelde-Straße 8, 40547 Düsseldorf Nemecko

   V prípade otázok alebo problémov sa môžete obrátiť na autorizovaného obchodníka Mercedes-Benz alebo na zákaznícku podporu.