Štandard WLTP

Realistickejšia spotreba pre lepšiu transparentnosť

Najdôležitejšie novinky


WLTP – nová metóda testovania spotreby paliva a spalín.

Od 1. septembra 2017 sa v podobe štandardu WLTP zavádza nová metóda testovania spotreby paliva a spalín zameraná na poskytovanie výsledkov, ktoré sa v porovnaní s metódou NEFZ viac približujú k realistickým jazdným podmienkam. V dôsledku zavedenia nového cyklu budú namerané hodnoty vo všeobecnosti vyššie.

Najdôležitejšie novinky


WLTP – nová metóda testovania spotreby paliva a spalín.

Od 1. septembra 2017 sa v podobe štandardu WLTP zavádza nová metóda testovania spotreby paliva a spalín zameraná na poskytovanie výsledkov, ktoré sa v porovnaní s metódou NEFZ viac približujú k realistickým jazdným podmienkam. V dôsledku zavedenia nového cyklu budú namerané hodnoty vo všeobecnosti vyššie.

Testovacia metóda WLTP poskytuje presnejšie hodnoty.

Na obrázku je znázornená Trieda S sedan na skúšobnej stolici: v rámci troch rôznych jazdných cyklov sa stanovia špecifické hodnoty spotreby vozidla.

Testovacia metóda WLTP poskytuje presnejšie hodnoty.

Zákazníci budú profitovať z testovania metódou WLTP, pretože tento štandard poskytne realistickejšie referenčné hodnoty spotreby paliva a emisií rôznych modelov vozidiel.

Zákazníci budú profitovať z testovania metódou WLTP, pretože tento štandard poskytne realistickejšie referenčné hodnoty spotreby paliva a emisií rôznych modelov vozidiel.

Pretože štandard WLTP zohľadňuje individuálnu výbavu vozidiel, hodnoty sú presnejšie než pri použití metódy NEFZ – takmer špecifické pre dané vozidlo. Hodnoty spotreby namerané metódou WLTP budú preto vo väčšine prípadov vyššie, ale zároveň realistickejšie. Z pohľadu doterajšej každodennej spotreby sa však nič nezmení. Porovnateľnosť medzi jednotlivými výrobcami a modelmi zostane zachovaná. Spoločnosť Mercedes-Benz odporúča nielen toto nové laboratórne testovanie (WLTP), ale aj merania priamo na ceste (RDE).

Zavedenie štandardu WLTP


Štandard WLTP pre všetky štáty EÚ

Zavedenie štandardu WLTP


Štandard WLTP pre všetky štáty EÚ

Štandard WLTP sa stane povinným pre všetky členské štáty EÚ, pričom ostatné štáty zvažujú zavedenie v neskoršej dobe.

Cyklus spotreby paliva a emisií WLTP je platný od septembra 2017 pre vozidlá podliehajúce novému certifikovaniu a od septembra 2018 pre všetky novo homologizované vozidlá. Štandard WLTP sa stane povinným pre všetky členské štáty EÚ, pričom ostatné štáty zvažujú zavedenie v neskoršej dobe. Od septembra 2017 nahradí procedúra WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) postupne metódu NEFZ (Nový európsky jazdný cyklus) a vytvorí priestor pre lepšiu transparentnosť.

  • Od septembra 2017

   Od septembra 2017

   Všetky typy vozidiel (osobné motorové vozidlá), ktoré budú nanovo certifikované z hľadiska emisií, budú testované podľa štandardu WLTP. Súčasne sa bude pre tieto vozidlá naďalej určovať hodnota spotreby aj podľa metódy NEFZ a bude sa ďalej uvádzať ako zákonom požadovaná informácia v predajných dokladoch, rovnako ako vo všetkých ďalších publikáciách.

   Pre nové modely prichádzajúce na trh sa v rámci cestnej skúšky, takzvaného testovania skutočných emisií pri jazde (RDE), overí aj dodržanie hraničných hodnôt, ktoré stanovuje norma Euro 6 pre oxidy dusíka a počet častíc pri súčasnom zohľadnení faktorov zhody.

  • Od septembra 2018

   Od septembra 2018

   Kompletné portfólio vozidiel je certifikované podľa štandardu WLTP. Nové hodnoty WLTP sa budú vypočítavať individuálne pre každé vozidlo a predbežne uvádzať v predajných dokladoch a tiež vo všetkých ďalších publikáciách. Spotreba končiacich modelov sa bude uvádzať v súlade so štandardom NEFZ.

   Súbežne so štandardom WLTP sa pre všetky novo homologizované vozidlá potvrdí, že tieto vozidlá nepresahujú v rámci testovania skutočných emisií pri jazde (RDE) hraničné hodnoty, ktoré predpisuje norma Euro 6 pre počet emitovaných častíc pri súčasnom zohľadnení faktora zhody.

  • Od septembra 2019

   Od septembra 2019

   Pre všetky novo homologizované vozidlá sa v rámci testovania skutočných emisií pri jazde (RDE) overí dodržanie hraničných hodnôt, ktoré stanovuje norma Euro 6 pre oxidy dusíka, a to so zohľadnením faktora zhody.

  • Koniec roka 2020

   Koniec roka 2020

   Do konca roka 2020 sa budú pre všetky vozidlá určovať hodnoty nielen podľa štandardu WLTP, ale aj NEFZ. Tieto hodnoty bude možné od doby príslušného certifikovania vozidla nájsť súbežne v dokladoch vozidla. Od roku 2021 budú namerané hodnoty WLTP predstavovať jediné hodnoty spotreby a emisií pre všetky osobné motorové vozidlá. Táto zmena nebude mať vplyv na jazdené vozidlá. Tieto vozidlá si aj naďalej zachovajú svoje hodnoty certifikované podľa štandardu NEFZ za predpokladu, že prvá registrácia vozidla bola vykonaná pred 31. augustom 2017.

  Často kladené otázky


  Máte ešte otázky?

  Nájdite odpovede na svoje otázky týkajúce sa témy WLTP.

  Často kladené otázky


  Máte ešte otázky?

  Nájdite odpovede na svoje otázky týkajúce sa témy WLTP.

  Spoločnosť Mercedes-Benz vám odpovie na vaše otázky súvisiace s témou WLTP: Čo sa zmení a čo to znamená pre vás ako zákazníka?
   • Čo je WLTP?

    Čo je WLTP?

    Skratka WLTP pochádza z anglického názvu Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure a predstavuje štandard na testovanie hodnôt spotreby paliva a emisií vozidla na valcovej skúšobnej stolici. Štandard WLTP sa postupne zavádza 1. septembra 2017 a nahradí predchádzajúci štandard testovania NEFZ. WLTP sa svojou dynamickou orientáciou zreteľne viac približuje k realistickým jazdným podmienkam.

    Štandard WLTP zohľadňuje výrazne vyššie zrýchlenie, ako aj podstatne dynamickejší jazdný profil. Maximálna rýchlosť sa zvýši na hodnotu 131 km/h, priemerná rýchlosť vzrastie na 47 km/h.

    Čas jazdy sa predĺži o 10 minút, podiel jazdy po diaľnici simulovanej na valcovej stolici sa zvýši, pričom sa súčasne skrátia časy státia. Jazdná dráha sa zdvojnásobí na 23 kilometrov. Body radenia sa vopred vypočítajú špecificky pre konkrétne vozidlo a hnacie ústrojenstvo.

    Všetky mimoriadne výbavy, ktoré majú vplyv na aerodynamiku vozidla, valivý odpor alebo hmotnosť vozidla, sa v budúcnosti započítajú do hodnotenia. Elektrická energia, ktorú spotrebujú komfortné funkcie, sa rovnako odrazí vo zvýšenej hodnote CO2. Výnimku v prvom stupni testovania WLTP tvorí len klimatizácia.

    Cieľom testovania WLTP je zavedenie štandardu záväzného na celom svete. Krajiny EÚ sú pritom prioritné. Tento spôsob bude nápomocný pri vzájomnom porovnaní spotreby paliva a emisií škodlivín vozidiel od rôznych výrobcov. Štandardy navyše prispejú k tomu, aby mohli úrady overiť dodržanie hraničných hodnôt spalín, ktoré predpisuje zákon – od uhľovodíkov (HC) cez oxid uhoľnatý (CO), oxidy dusíka (NOx) až po častice.

   • Čo je WLTC?

    Čo je WLTC?

    Jazdné cykly testovacieho štandardu WLTP sa nazývajú WLTC, v anglickom jazyku uvádzané ako Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Pre rôzne typy vozidiel boli v rámci štandardu WLTP vyvinuté tri rôzne jazdné cykly, ktoré zohľadňujú príslušnú výkonovú hmotnosť motora. Prevažná časť osobných motorových vozidiel registrovaných v EÚ, ktorých výkonová hmotnosť motora presahuje hodnotu 34 kW/t (46 k/t), je zaradená do triedy 3 WLTC.

    Testovací cyklus pre vozidlá triedy 3 pozostáva zo štyroch priemerných rýchlostí – nízka, stredná, vysoká a extra vysoká. Tieto simulujú prevádzku vozidla v meste a mimo mesta, rovnako ako na rýchlostných komunikáciách a diaľniciach.

   • Čo je NEFZ?

    Čo je NEFZ?

    NEFZ (Nový európsky jazdný cyklus) je aktuálne platný testovací štandard pre osobné motorové vozidlá. S cieľom poskytnúť zákazníkom porovnateľné a reprodukovateľné hodnoty od rôznych výrobcov vstúpil v roku 1970 do platnosti prvý európsky jazdný cyklus. V roku 1992 bol rozšírený aj mimo mestskú premávku.

    Priemerná rýchlosť štandardu NEFZ je pre svoju hodnotu 34 km/h nízka, rovnako ako hodnota zrýchlenia a maximálna rýchlosť stanovená na 120 km/h. Zloženie cyklu už nezodpovedá aktuálnemu priemernému rozloženiu rôznych úsekov trasy.

    Energia, ktorú spotrebuje dodatočná výbava, ani komfortné funkcie v podobe klimatizácie, rádia či vyhrievania sedadla sa takto nezapočítavajú do merania. K nim je potrebné ešte pripočítať technologické parametre, ktoré majú priaznivý vplyv na odchýlky. Napríklad technológia štart – stop má v rámci štandardu NEFZ relatívne vysoký vplyv, pretože NEFZ zahŕňa vysoký podiel času státia.

    Pri vozidlách vybavených prevodovkou s ručným radením sa pri zisťovaní bodov preradenia nezohľadňujú žiadne špecifické parametre vozidla. V porovnaní s reálnou prevádzkou tak môžu vznikať veľké odchýlky v spotrebe. V dôsledku neustáleho technického pokroku už nie je štandard NEFZ aktuálny a medzičasom sa považuje za zastaraný.

   • Čo je RDE?

    Čo je RDE?

    Skratka RDE pochádza z anglického názvu Real Driving Emissions a predstavuje cestnú skúšku zameranú na testovanie emisií škodlivín. Opisuje emisie vozidiel, ktoré sú testované v reálnych podmienkach pri jazde na ceste. Doteraz prebiehali merania spalín za účelom typového schválenia výhradne na skúšobných stoliciach. Od marca 2016 existuje v definovanom rámci aj povinnosť merania emisií v reálnej jazdnej prevádzke.

    Zariadenie PEMS (Portable Emissions Measurement System) sa používa na meranie emisií oxidov dusíka (NOx), rovnako ako oxidu uhoľnatého (CO). Neskôr sa budú určovať aj emisie častíc. Neexistuje pritom žiadny definovaný cyklus, jazdenie a meranie sa uskutočňujú v reálnej každodennej premávke pri súčasnom dodržaní pravidiel cestnej premávky. Vozidlá jazdia 90 až 120 minút po verejných cestných komunikáciách, pričom vždy jedna tretina pripadá na jazdu v meste, mimo mesta a po diaľnici.

    Pre mesto je stanovená priemerná rýchlosť pohybujúca sa v rozmedzí 15 až 30 km/h, na diaľnici by sa malo jazdiť rýchlosťou vyššou ako 90 a minimálne 110, nie však rýchlejšie ako 145 km/h. Vonkajšia teplota musí dosahovať 0 až 30 °C, klimatizácia je zapnutá. Miesto pre testovaciu jazdu nesmie presiahnuť výšku 700 metrov nad motorom a pri jazde sa musí dodržať maximálny výškový rozdiel iba 100 metrov.

    Od septembra 2017 je potrebné dodržať v rámci RDE hraničné hodnoty škodlivín, ktoré predpisuje norma Euro 6 pri cestných skúškach. Táto zásada platí v prvom kroku pre nové typové skúšky od 1 septembra 2017 a najneskôr od 1. septembra 2019 pre všetky typy.

    Požiadať o výsledky RDE

    O výsledky RDE vozidiel značky Mercedes-Benz, ktoré zistili spoločnosť Mercedes-Benz ako výrobca vozidla, ale aj nezávislé, štátom kontrolované služby technickej kontroly, možno požiadať po uvedení testovacej skupiny PEMS príslušného vozidla značky Mercedes-Benz prostredníctvom kontaktného formulára.

    Číslo testovacej skupiny PEMS, ktoré patrí k vozidlu, je k dispozícii na – domovskej stránke Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).

   • WLTP verzus NEFZ: Čo sa zmení?

    WLTP verzus NEFZ: Čo sa zmení?

    V porovnaní s metódou NEFZ trvá jazdný cyklus WLTP o desať minút dlhšie a vystačí si s časovým podielom státia iba 13 percent. Celková dĺžka cyklu zahŕňa 23,5 kilometra – čím sa viac ako zdvojnásobila oproti testovaniu metódou NEFZ v podobe 11 kilometrov. Má vyššie priemerné rýchlosti, do 131 km/h, vystavuje vozidlá väčším zmenám rýchlosti a predpisuje výrazne prísnejšie testovacie parametre.

    Testovaná už navyše nebude ako predtým iba základná verzia modelu, ale zohľadnené budú aj doplnkové a mimoriadne výbavy. Body radenia sa vopred vypočítajú špecificky pre konkrétne vozidlo a hnacie ústrojenstvo. Ručné prepínače sú týmto individuálnym prepočtom zvýhodnené v porovnaní s pevne definovanými bodmi radenia v rámci metódy NEFZ.

   • Čo sa zmení pre mňa ako zákazníka?

    Čo sa zmení pre mňa ako zákazníka?

    Zavedenie procedúry WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) zabezpečí vyššiu transparentnosť v otázke spotreby paliva. Zákazníci budú profitovať z testovania metódou WLTP, pretože tento štandard poskytne realistickejšie referenčné hodnoty spotreby paliva a emisií rôznych modelov vozidiel.

    Ďalšie okrajové podmienky budú mať prirodzene vplyv aj na zmenu hodnoty CO2 a hodnoty spotreby: z hľadiska procesu má technicky identické vozidlo v rámci hodnotenia WLTP vyššiu číselnú hodnotu CO2 a hodnotu spotreby ako pri hodnotení NEFZ (Nový európsky jazdný cyklus). Dôvodom je napríklad zohľadnenie mimoriadnej výbavy a sprísnenie okrajových podmienok v novom cykle.

    Zákazníci budú môcť v budúcnosti presnejšie určiť hodnotu CO2 svojho modelu vozidla prostredníctvom výberu mimoriadnej výbavy. V záujme prehľadnosti a maximálnej transparentnosti bude spoločnosť Mercedes-Benz aktívne sprevádzať fázy zavádzania štandardu WLTP a cielene informovať obchodných partnerov aj zákazníkov.

    Súvisieť s tým bude nová forma prezentácie založená na výbave: od modelu s najnižšou spotrebou energie až po verziu s najvyššou spotrebou energie. V číselnom vyjadrení siaha tento rozptyl od úrovne „WLTP Low“ (minimálna mimoriadna výbava) až po „WLTP High“ (maximálna mimoriadna výbava).