WLTP a RDE I Mercedes-Benz

WLTP a RDE – nové skúšobné postupy.

Aj certifikačné metódy postupne starnú. Preto celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá („Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“, skrátene WLTP) nahrádza postup Nový európsky jazdný cyklus („New European Driving Cycle“, skrátene NEDC) pre zistenie hodnôt spotreby a emisií. Postup NEDC, ktorý sa v Európe používal od roku 1992, bol spočiatku vyvinutý ako teoretická meracia jazda. Moderná certifikačná metóda by však mala poskytovať čo najreálnejšie hodnoty. Postup NEDC túto požiadavku už nespĺňa. Preto bol na základe iniciatívy Hospodárskej komisie OSN pre Európu (UNECE) vyvinutý postup WLTP. Nový cyklus WLTP je založený na empiricky získaných, reálnych jazdných údajoch z ciest v Ázii, Európe a USA, a preto je výrazne reprezentatívnejší.

Pri novej certifikačnej metóde sa navyše merajú aj emisie škodlivých látok počas reálnej prevádzky vozidla na ceste: Pri najnovších emisných normách Euro 6c, Euro 6d-TEMP a Euro 6d je certifikácia WLTP v laboratóriu doplnená o meranie emisií škodlivých látok na ceste. Zistenie emisií pri skutočnej jazde („Real Driving Emissions“, skrátene RDE) má zabezpečiť, aby boli hraničné hodnoty škodlivých látok platné pre oxidy dusíka a množstvo častíc dodržané nielen v laboratórnych podmienkach, ale aj v reálnej premávke na cestách.

Transparentnejšie a bližšie k reálnej spotrebe na ceste.

Postup WLTP výrazne zmenšuje rozdiel medzi hodnotami zistenými na skúšobných stoliciach a reálnymi hodnotami spotreby. Príčinou je nový jazdný cyklus, ktorý lepšie odzrkadľuje dnešné jazdné profily. Hodnoty spotreby musia byť navyše preukázané špecificky pre každé vozidlo. To znamená: Pri zisťovaní certifikačných hodnôt sa zohľadňujú hmotnosť, odpor vzduchu, valivý odpor a mimoriadne výbavy. K tomu sa pridáva zistenie emisií pri skutočnej jazde („Real Driving Emissions“, skrátene RDE), ktoré zaisťuje to, aby boli hraničné hodnoty škodlivých látok platné pre oxidy dusíka a množstvo častíc dodržané nielen v laboratórnych podmienkach, ale aj v reálnej premávke na cestách.

Ani postup WLTP však nedokáže poskytnúť žiadne „individuálne“ hodnoty spotreby. Zostáva štandardizovaným skúšobným cyklom, ktorý nedokáže odzrkadliť osobnú spotrebu každého vodiča. Skutočná spotreba vozidla na ceste v podstatnej miere závisí od individuálneho spôsobu jazdy, profilu cesty, hustoty premávky, naloženia vozidla a od vonkajších faktorov, medzi ktoré patrí napríklad teplota. Všetky tieto faktory nemožno pomocou štandardizovaného skúšobného postupu reprodukovať jedna k jednej.

Prehľad WLTP a RDE

Druhy emisií

Menej emisií škodlivých látok pre lepšiu kvalitu ovzdušia.

Prechodné obdobie

Rôzne termíny zmeny v rámci EÚ.

WLTP

Reálnejšie zistenie spotreby a emisií: Nový postup WLTP.

Dôsledky pre zákazníkov

Jednotná certifikácia, rôzne zdanenie.

RDE

Emisie častíc a uhlíka merané na ceste: Real Driving Emissions (RDE).

Spôsob jazdy

Rozumné jazdenie = úspora paliva. Optimalizácie efektivity vďaka spôsobu jazdy.