Druhy emisií I Mercedes-Benz
Druhy emisií spaľovacích motorov Mercedes-Benz

Menej emisií škodlivých látok pre lepšiu kvalitu ovzdušia.

2 druhy emisií: emisie CO2 a emisie škodlivých látok.

Spaľovacie motory spôsobujú v podstate 2 druhy emisií: na jednej strane emisie CO2 a na druhej strane emisie škodlivých látok, akými sú napríklad oxidy dusíka a častice. Narastajúci podiel CO2 v ovzduší je zodpovedný za otepľovanie klímy. Emisie CO2 vozidla sú priamo úmerné množstvu spáleného paliva.

Pre zlepšenie kvality ovzdušia najmä v mestách je nutné dodržiavať náročné hraničné hodnoty škodlivých látok v rôznych stupňoch emisnej normy Euro 6. V centre pozornosti sú pritom oxidy dusíka (NOx) a jemný prach. Oxidy dusíka vznikajú pri reakcii dusíka s kyslíkom. Z dôvodu mnohých oxidačných stupňov a zlúčenín dusíka a kyslíka sa oxidy dusíka skrátene označujú ako NOx. Pri zadefinovaní hraničných hodnôt pre častice zohráva rolu najmä jemný prach, ktorý dokáže voľne prechádzať cez filtračné mechanizmy ľudských slizníc. K ďalším chemickým zlúčeninám, v prípade ktorých musia byť pri certifikácii vozidiel podľa rôznych stupňov emisnej normy Euro 6 dodržané hraničné hodnoty škodlivých látok, patria napríklad oxid uhoľnatý (CO) a uhľovodíky (HC).