WLTP I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz WLTP

WLTP.

Reálnejší výpočet spotreby a emisií.

Nový postup WLTP.

Aj certifikačné metódy postupne starnú. Preto celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá („Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“, skrátene WLTP) nahrádza postup Nový európsky jazdný cyklus („New European Driving Cycle“, skrátene NEDC) pre zistenie hodnôt spotreby a emisií. Postup NEDC, ktorý sa v Európe používal od roku 1992, bol spočiatku vyvinutý ako teoretická meracia jazda. Moderná certifikačná metóda by však mala poskytovať čo najreálnejšie hodnoty, pomocou ktorých možno porovnávať rôzny typy vozidiel. Postup NEDC túto požiadavku už nespĺňa. Preto bol na základe iniciatívy Hospodárskej komisie OSN pre Európu (UNECE) vyvinutý postup WLTP. Nový cyklus WLTP je založený na empiricky získaných, reálnych jazdných údajoch z ciest v Ázii, Európe a USA, a preto je výrazne reprezentatívnejší.

Podľa čl. 15 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1151/EÚ platia nasledujúce termíny zavedenia:

  • 01.09.2017: nové typy vozidiel pri vozidlách triedy M1 a M2
  • 01.09.2018: nové vozidlá pri vozidlách triedy M1 a M2
  • 01.09.2018: nové typy vozidiel pri vozidlách triedy N1, skupina II a III, a triedy N2
  • 01.09.2019: nové vozidlá pri vozidlách triedy N1, skupina II a III, a triedy N2

Nový jazdný cyklus a špecifické hodnoty pre každé vozidlo.

Porovnanie WLTP a NEDC.

Novinkami pri certifikácii WLTP sú najmä skúšobný cyklus a ustanovenie, ktoré vyžaduje preukázanie špecifických hodnôt spotreby pre každú možnú konfiguráciu vozidla.

Pri porovnaní oboch skúšobných cyklov je zrejmé, že cyklus WLTP je voči cyklu NEDC reálnejší a náročnejší: Trvá 30 namiesto 20 minút, vozidlo častejšie zrýchľuje a doba, počas ktorej vozidlo stojí, sa výrazne skracuje. Aj maximálna rýchlosť 131 km/h je približne o 10 km/h vyššia ako pri cykle NEDC.

Hodnoty spotreby a emisií musia byť navyše pri postupe WLTP zistené špecificky pre vozidlo, pretože hmotnosť, odpor vzduchu a valivý odpor vozidla sa môžu zmeniť v závislosti od vybavenia vozidla. Zohľadňujú sa aj voliteľné vybavenia. Ak si napríklad ako mimoriadnu výbavu zvolíte aerodynamicky výhodné koleso, tak to môže mať pozitívny vplyv na hodnoty spotreby.

Bližšie k reálnej spotrebe na ceste.

Výhody WLTP.

Hodnoty, ktoré boli zistené pomocou postupu WLTP, sa k vašej reálnej spotrebe paliva na ceste približujú oveľa viac ako hodnoty zistené pomocou postupu NEDC. Príčinou je nový jazdný cyklus, ktorý lepšie odzrkadľuje dnešné jazdné profily. Hodnoty spotreby musia byť navyše preukázané špecificky pre každé vozidlo. To znamená: Pri zisťovaní certifikačných hodnôt sa zohľadňujú hmotnosť, odpor vzduchu, valivý odpor a mimoriadne výbavy.

Ani postup WLTP však nedokáže poskytnúť žiadne „individuálne“ hodnoty spotreby. Zostáva štandardizovaným skúšobným cyklom, ktorý nedokáže odzrkadliť osobnú spotrebu každého vodiča. Skutočná spotreba vášho vozidla na ceste v podstatnej miere závisí od individuálneho spôsobu jazdy, profilu cesty, hustoty premávky, naloženia vozidla a od vonkajších faktorov, medzi ktoré patrí napríklad teplota. Všetky tieto faktory nemožno pomocou štandardizovaného skúšobného postupu reprodukovať jedna k jednej.