Záruka MBSK+

Základné informácie


Predĺžená Záruka MBSK+ na 6 rokov

Základné informácie


Predĺžená Záruka MBSK+ na 6 rokov

Základný popis a druhy produktu „Záruka MBSK+“


Záruka MBSK+ je produkt vytvorený a ponúkaný Mercedes-Benz Slovakia, ktorý spočíva v poskytnutí opravy porúch a vád na vozidle, ktoré sú spôsobené vadou materiálu alebo vadou montáže vo výrobe, v rámci dobrovoľnej záruky MBSK konečnému zákazníkovi (majiteľovi alebo prevádzkovateľovi vozidla) prostredníctvom poverených autorizovaných opravovní, a to počas stanovenej doby, najviac však do nabehnutia stanoveného počtu kilometrov za vopred s konečným zákazníkom dohodnutú odmenu.

Dĺžka stanovenej záručnej doby, resp. stanoveného maximálneho počtu kilometrov najazdených daným vozidlom, počas ktorej má konečný zákazník nárok na poskytovanie opravy porúch a vád na vozidle v zmysle vyššie uvedenej definície, je stanovený individuálne pre každý druh produktu MBSK+.

Druhy produktu Záruka MBSK+ pre osobné vozidlá Mercedes-Benz:

 • MBSK+ 12 mesiacov (do 100 000 km)
 • MBSK+ 48 mesiacov (do 100 000 km)
 • MBSK+ 24 mesiacov (do 120 000 km)
 • MBSK+ 24 mesiacov (do 160 000 km)
 • MBSK+ 24 mesiacov (do 250.000 km)
 • MBSK+ 48 mesiacov (do 160 000 km)

Všeobecné podmienky: Doba platnosti


Doba platnosti dobrovoľnej záruky v závislosti od druhu produktu

Všeobecné podmienky: Doba platnosti


Doba platnosti dobrovoľnej záruky v závislosti od druhu produktu

  • MBSK+ 12 mesiacov (do 100 000 km)

   MBSK+ 12 mesiacov (do 100 000 km)

   12 mesiacov po skončení záručnej doby výrobcu vozidla, avšak maximálne len do najazdenia 100 000 km od uvedenia vozidla do prevádzky

  • MBSK+ 48 mesiacov (do 100 000 km)

   MBSK+ 48 mesiacov (do 100 000 km)

   48 mesiacov po skončení záručnej doby výrobcu vozidla, avšak maximálne len do najazdenia 100 000 km od uvedenia vozidla do prevádzky

  • MBSK+ 24 mesiacov (do 120 000 km)

   MBSK+ 24 mesiacov (do 120 000 km)

   24 mesiacov po skončení záručnej doby výrobcu vozidla, avšak maximálne len do najazdenia 120 000 km od uvedenia vozidla do prevádzky

  • MBSK+ 24 mesiacov (do 160 000 km)

   MBSK+ 24 mesiacov (do 160 000 km)

   24 mesiacov po skončení záručnej doby výrobcu vozidla, avšak maximálne len do najazdenia 160 000 km od uvedenia vozidla do prevádzky

  • MBSK+ 24 mesiacov (do 250 000 km)

   MBSK+ 24 mesiacov (do 250 000 km)

   24 mesiacov po skončení záručnej doby výrobcu vozidla, avšak maximálne len do najazdenia 250 000 km od uvedenia vozidla do prevádzky

  • MBSK+ 48 mesiacov (do 160 000 km)

   MBSK+ 48 mesiacov (do 160 000 km)

   48 mesiacov po skončení záručnej doby výrobcu vozidla, avšak maximálne len do najazdenia 160 000 km od uvedenia vozidla do prevádzky

  Všeobecné podmienky: Možnosti zakúpenia


  Možnosti zakúpenia produktu:

  Všeobecné podmienky: Možnosti zakúpenia


  Možnosti zakúpenia produktu:

  Podmienky uznania nároku konečného zákazníka na poskytnutie výkonov v rámci produktu:

  všetky doterajšie výkony vykonané na danom vozidle, ako sú prehliadky, výmeny opotrebiteľných dielov, opravy závad a porúch v rámci záruky výrobcu, opravy po havárii, boli vykonané výlučne v autorizovanej opravovni

  Pre nové motorové vozidlá s dátumom prvého prihlásenia do evidencie vozidiel (ďalej len „prvé prihlásenie“) od 01.01.2011:

  • ako voliteľná výbava pri zakúpení daného vozidla za štandardných cenových podmienok.

  Pre jazdené motorové vozidlá, ktoré boli používané ako predvádzacie alebo služobné vozidla v MBSK alebo u niektorého autorizovaného obchodníka Mercedes-Benz na území Slovenska, a u ktorých od dátumu vyrobenia do začiatku záruky neuplynula doba 2 roky:

  • ako voliteľná výbava pri zakúpení daného vozidla za štandardných cenových podmienok.

  Pre nové motorové vozidlá alebo jazdené motorové vozidlá, ktoré boli skladované alebo používané v MBSK alebo u niektorého autorizovaného obchodníka Mercedes-Benz na území Slovenska a u ktorých od dátumu vyrobenia do začiatku záruky uplynula doba 2 roky:

  • ako voliteľná výbava pri zakúpení daného vozidla za štandardných cenových podmienok.

  Prenos plnenia:

  • je možný aj pri predaji vozidla

  Všeobecné podmienky: Cenník


  Cenník záruky MBSK+

  Všeobecné podmienky: Cenník


  Cenník záruky MBSK+

  Pozrite si aktúalny prehľad cien pre záruku MBSK+ a zistite, ktorý produkt je ten pravý pre vaše vozidlo.

  Prehľad cien zobrazíte kliknutím na tlačidlo nižšie.

  Všeobecné podmienky: Balík plnení


  Balík plnení záruky MBSK+

  Všeobecné podmienky: Balík plnení


  Balík plnení záruky MBSK+

  Produkt sa vzťahuje na:

  Opravy porúch a vád na vozidle, ktoré sú spôsobené vadou materiálu alebo vadou montáže vo výrobe.

  Produkt sa nevzťahuje na:

  a) Odstraňovanie škôd spôsobených:

  • nehodou alebo násilím (dopravná nehoda, zámerné násilné poškodenie...)
  • neprimeraným zaobchádzaním s vozidlom, napríklad prekročením povoleného užitočného zaťaženia vozidla, prekročením dovoleného zaťaženia náprav, prekročením dovolených otáčok motora, nedodržaním pokynov návodu na obsluhu, použitím nevhodných prevádzkových hmôt, a pod.
  • zmenami alebo akýmikoľvek úpravami na vozidle vykonaných treťou osobou alebo vykonaných bez schválenia výrobcom alebo MBSK
  • používaním ND a/alebo príslušenstva neschválených DCAG alebo MBSK (neoriginálne domontované príslušenstvo)
  • použitím vozidla na motoristickom podujatí
  • živelnými udalosťami (záplava, krupobitie, požiar a pod.)
  • účinkami životného prostredia (vtáčí trus, posypová soľ, priemyselné exhaláty a prachové usadeniny vrátane náletovej hrdze, peľ, kovový prach, morská voda, apod.)

  b) Vykonávanie nižšie uvedených služieb:

  • vykonávanie všetkých opráv, nutných pri obvyklom spôsobe používania vozidla v dôsledku prirodzeného opotrebenia (napríklad: spojka, brzdy, žiarovky, pneumatiky, disky, ...)
  • pravidelnú údržbu, nastavovacie práce na podvozku, dverách, streche – pokiaľ sa tieto práce netýkajú jednoznačne poškodeného ND uznaného v rámci záruky
  • opravy hluku pri jazde ako je drnčanie, klepkanie...
  • výmena poškodených skiel vozidla
  • výmena dielov podvozkových skupín (napríklad: uloženia kolies, tlmiče, čapy, ramená, tyče a puzdrá stabilizátora, ...), ako aj meranie a nastavenie geometrie podvozka
  • výmena pneumatík a diskov, ako i vyvažovanie kolies
  • všetky opatrenia pri dlhšom vyradení vozidla z prevádzky a neskorším uvedením do prevádzky, ako i tým spôsobené škody
  • náhrada nákladov na odtiahnutie vozidla a výjazd mechanika k vozidlu do miesta vzniku poruchy
  • oprava cudzích nadstavieb a prídavných nadstavieb
  • dovybavenie a prevybavenie na základe zákonných predpisov a predpisov poisťovní (napr.: alarm, imobilizér)
  • opravy a úpravy ND a/alebo príslušenstva neschválených výrobcom alebo MBSK
  • dopĺňanie prevádzkových hmôt a náplní

  *ponuka platí pre všetky vozidlá Mercedes-Benz so servisom v cene vozidla po 6. roku od registrácie vozidla a pre vozidlá Mercedes-Benz bez servisu v cene vozidla po 2. roku od registrácie vozidla.